การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ประจำปี :  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM) รูปแบบการประชุม Hybrid (ฉบับรูปเล่ม)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM) รูปแบบการประชุม Hybrid
เอกสารแนบ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (3.1-3.4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นายธนา เธียรอัจฉริยะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 (4.1-4.2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นายกฤษดา เลิศวนา)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นางพูนนารถ เผ่าเจริญ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด อย่างมีเงื่อนไข (บัญชี 2) ในวาระที่ 8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด อย่างมีเงื่อนไข ในวาระที่ 8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: แบบมอบฉันทะ ข (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: แบบมอบฉันทะ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15: แผนที่ตั้ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ฉบับรูปเล่ม)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ  
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“การประชุม E-AGM”)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (4.1 – 4.3)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นางสาวบุษบา ดาวเรือง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นายภาวิต จิตรกร)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ผังขั้นตอนการยืนยันตัวตน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบมอบฉันทะ ข (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบมอบฉันทะ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 (13.1-13.2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13.1: ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นายกฤษดา เลิศวนา)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13.2: ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นางพูนนารถ เผ่าเจริญ)
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ฉบับรูปเล่ม)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ  
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“การประชุม E-AGM”)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (4.1 – 4.4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ดร.นริศ ชัยสูตร)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.4: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ผังขั้นตอนการยืนยันตัวตน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบมอบฉันทะ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

*แจ้งเปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)*

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ การมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข ค (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (“การประชุม AGM”)
แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
จากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (4.1 - 4.4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสุวิทย์ มาไพศาลสิน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.4: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: สารสนเทศเกี่ยวกับกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทในกล่มุ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แผนที่ตั้ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรค COVID-19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แบบมอบฉันทะ ค

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 (“การประชุม AGM”)
แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
จากตำแหน่งตามวาระ (4.1 - 4.4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณบุษบา ดาวเรือง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.4: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณภาวิต จิตรกร)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่ตั้ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรค COVID-19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: แบบมอบฉันทะ ค

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
จากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (4.1-4.5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณนริศ ชัยสูตร)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
                    (คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.4: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.5: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แบบมอบฉันทะ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แผนที่ตั้ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (4.1-4.5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณบุษบา ดาวเรือง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสุวิทย์ มาไพศาลสิน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.4: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.5: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่ตั้ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: รายงานประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ค

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สารสนเทศของรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จาก บริษัท ซีเนริโอ จำกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับประกอบการพิจารณาวาระที่ 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แผนที่ตั้งอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) (สถานที่จัดประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในวาระที่ 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบมอบฉันทะ ค

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (4.1-4.4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณลักขณา ลีละยุทธโยธิน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.4: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณภาวิต จิตรกร)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่ตั้ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: รายงานประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ค
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุุ้น ประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1: ปก สรุปข้อมูลทางการเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2: สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3: รายงานของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4: งบการเงิน (1)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4: งบการเงิน (2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ดร.นริศ ชัยสูตร)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นางวีระนุช ธรรมวรานุคุปต์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.4: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.5: นิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: สารสนเทศของรายการที่กี่ยวโยงกันเรื่อง การค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมลูกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อบังคับบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: เกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่โรงแรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่กลุ่ม นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในวาระที่ 9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แบบมอบฉันทะ ค
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1: ปก สรุปข้อมูลทางการเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2: สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3: รายงานของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4: งบการเงิน (1)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4: งบการเงิน (2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณบุษบา ดาวเรือง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.4: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสุวิทย์ มาไพศาลสิน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.5: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: เกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่โรงแรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ค
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546