นโยบายบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงาน การใช้แนวทางการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์
นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. คำจำกัดความ

Term คำอธิบาย
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Issue)

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อมซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ โดยประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดประเด็นดังต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
 • การตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation)
 • มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)
 • ของเสียและมลพิษ (Waste and Pollution)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change)
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพภูมิอากาศทั่วโลกหรือภูมิภาคส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิง
การตัดไม้ทำลายป่า
(Deforestation)
การกำจัดป่าหรือต้นไม้และแปลงเป็นที่ดินที่ไม่ใช่ป่า
มลพิษทางอากาศ
(Air Pollution)
การก่อให้เกิดสารหรือสิ่งที่เป็นพิษต่ออากาศ
ของเสียและมลพิษ
(Waste and Pollution)
สิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมเป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์สำหรับสิ่งมีชีวิต

3. ขอบเขต

นโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

4. แนวนโยบาย

4.1. บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

กรรมการบริหาร

 • พิจารณาและอนุมัติแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาความยั่งยืน
 • สนับสนุนให้มีการนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ / กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินการให้ปฏิบัติตามนโยบาย

คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

 • พิจารณาและกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน
 • รายงานแผนการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • ควบคุมและติดตามการดำเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด
 • ส่งเสริมและสนับสนุน รณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ

4.2. แนวปฏิบัติ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้กำหนดแนวนโยบายในการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารจัดการภายในองค์กร

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • นำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ การบริหารงาน การปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณาธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนการจัดกิจกรรมและการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • พัฒนา ปรับปรุง และผลักดันกระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบ ของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณของเสียและมลพิษ ตลอดจนสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • สร้างการตระหนักรู้ให้กับพนักงานทุกคนเกี่ยวกับแนวทางกระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการร่วมบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ทั้งในรูปของการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนมาใช้ซ้ำ และสนับสนุนการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ศึกษาแนวทาง และดำเนินการเพื่อช่วยลดปัญหาหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเกิด จากการบริโภคพลังงานขององค์กรหรือกิจกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การลดการใช้พลังงานในกิจกรรมทางธุรกิจ หรือกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้า และน้ำอย่างประหยัด การลดการใช้กระดาษ การลดการเดินทางเพื่อเข้าประชุมของพนักงานโดยใช้การประชุมผ่าน Video Conference และการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

การบริหารจัดการร่วมกับองค์กรภายนอก

 • สื่อสารนโยบายและผลจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ อย่างสม่ำเสมอ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และพัฒนาปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 • เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจ ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากประเด็นสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรและ คู่ค้าทางธุรกิจ
 • สนับสนุนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ Supplier รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกขององค์กรเข้าร่วมในการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม

5. ภาคผนวก

5.1 การสื่อสาร และ เผยแพร่เอกสาร

 1. ส่งเมล์แจ้งการบังคับใช้งาน Policy นี้ให้พนักงานทั้งองค์กรรับทราบ
 2. เผยแพร่นโยบายนี้บนเว็บไซต์ภายในบริษัทฯ (อินทราเน็ต)
 3. เผยแพร่นโยบายนี้บนเว็บไซต์ www.gmmgrammy.com

5.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. Sustainable Development Policy
 2. Code of Conduct

5.3 การทบทวนนโยบาย

นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร จะได้รับการทบทวนทุก 3 ปี หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้ต้องปรับนโยบายฉบับนี้