IR Downloads

IR Downloads


เอกสารสำหรับปีรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 56-1งบการเงินคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ดาวน์โหลดทั้งหมด
2564
Q1 Q2
Q1 Q2
Q1
2563 ประจำปี  ประจำปี 
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q4
2562 ประจำปี  ประจำปี 
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
2561 ประจำปี  ประจำปี 
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB