IR Downloads

IR Downloads


เอกสารสำหรับปีรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 56-1งบการเงินคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ดาวน์โหลดทั้งหมด
2563 ประจำปี  ประจำปี 
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
2562 ประจำปี  ประจำปี 
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
2561 ประจำปี  ประจำปี 
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
2560 ประจำปี  ประจำปี 
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB