จริยธรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

จริยธรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

ด้วยผู้บริหาร และพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและมีสุขอนามัยที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี ดังนี้

 1. มุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
 2. สนับสนุน ส่งเสริม และบังคับใช้กฎ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ที่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้

 1. ผู้บริหารทุกระดับต้องมีหน้าที่และเป็นผู้นำในการแก้ไขพฤติกรรมและควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดย
  1. กำหนด สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสถานที่ทำงาน และการจัดการที่ดีในการทำงาน
  2. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  3. ร่วมกับพนักงานทุกคนในการแก้ไขพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน และกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 2. ผู้บริหารทุกระดับต้องมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน และเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
 3. พนักงานทุกคนต้องรับทราบ ให้ความร่วมมือ ร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ตลอดจนสื่อสารต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งลูกค้า ผู้ร่วมงาน ผู้จัดหา ผู้รับเหมา เพื่อรับทราบและเข้าใจในนโยบายนี้
 4. ผู้บริหารทุกระดับต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้บริหารทุกระดับจะไม่เพิกเฉยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยจะให้การช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วและเต็มความสามารถ รวมทั้งค้นหาสาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ