แบบเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

แบบเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (GRAMMY) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม กัน จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 กรอกข้อความตามรายละเอียดด้านล่างนี้ให้ครบทุกช่อง และส่งกลับมายังบริษัทภายใน วันที่ 21 เมษายน 2566


เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามจากผู้ถือหุ้นนำเรียนหารือประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาคำถามที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำถามที่ผ่านความเห็นชอบจากบริษัท จะได้รับการชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

กรณีที่ท่านมีเอกสารประกอบการพิจารณา สามารถส่งมาทาง

Email: cs@gmmgrammy.com หรือทางโทรสาร 0-2665-8137 หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการองค์กร
ชั้น 41 อ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110