ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ประจำปี :  
วันที่
15 พ.ค. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
15 พ.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2567
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
29 เม.ย. 2567
แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
29 เม.ย. 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
02 เม.ย. 2567
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด อย่างมีเงื่อนไข
29 มี.ค. 2567
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28 ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
28 ก.พ. 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เรื่อง (ก) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (ข) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ (ค) งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566
28 ก.พ. 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
15 พ.ย. 2566
แจ้งความคืบหน้าการปรับโครงสร้างธุรกิจเพลง การปรับรูปแบบการประกอบธุรกิจจากบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทั่วไป เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น การกำหนดธุรกิจหลัก และการกำหนดบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน
15 พ.ย. 2566
การเข้าทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานของ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท สหมนูญผล จำกัด
15 พ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พ.ย. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
15 พ.ย. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
29 ก.ย. 2566
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
29 ก.ย. 2566
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
30 ส.ค. 2566
แจ้งการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
30 ส.ค. 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
11 ส.ค. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
11 ส.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
04 ส.ค. 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แก้ไข)
31 ก.ค. 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
03 ก.ค. 2566
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย ของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
12 พ.ค. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12 พ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2566
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
28 เม.ย. 2566
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
27 มี.ค. 2566
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 ก.พ. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
27 ก.พ. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
27 ก.พ. 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ก.พ. 2566
การปรับโครงสร้างธุรกิจเพลง
27 ก.พ. 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เรื่อง (ก) อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ (ข) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ (ค) งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565
14 พ.ย. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14 พ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
30 ก.ย. 2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
30 ก.ย. 2565
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
30 ก.ย. 2565
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
30 ก.ย. 2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
15 ส.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
15 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 ส.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
03 ส.ค. 2565
การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม ของ บริษัทย่อยของ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
13 พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2565
การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน ของ บริษัทย่อยของ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
12 พ.ค. 2565
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุม และการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
29 เม.ย. 2565
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
29 เม.ย. 2565
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
28 มี.ค. 2565
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 ก.พ. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2565
การต่ออายุสัญญาเช่าและการปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงานของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
25 ก.พ. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง (ก) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ (ข) งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564
30 ธ.ค. 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
30 ธ.ค. 2564
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
07 ธ.ค. 2564
ชี้แจงข่าวเรื่องบริษัทฯ ไม่ได้มีการลดสัดส่วนการถือหุ้น KISS
12 พ.ย. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2564
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
25 ต.ค. 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564
21 ต.ค. 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564
18 ต.ค. 2564
การปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)"GRAMMY"
18 ต.ค. 2564
แจ้งการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
18 ต.ค. 2564
การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)"GRAMMY"
30 ก.ย. 2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
13 ส.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
10 มิ.ย. 2564
แจ้งการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 2564
แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
14 พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10 พ.ค. 2564
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPOและการนำหุ้นสามัญของกิจการร่วมค้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
30 เม.ย. 2564
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
30 เม.ย. 2564
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
20 เม.ย. 2564
แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)(แก้ไข)
20 เม.ย. 2564
แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
08 เม.ย. 2564
แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท โอ ช้อปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
30 มี.ค. 2564
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
10 มี.ค. 2564
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564
01 มี.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
01 มี.ค. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
01 มี.ค. 2564
มติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2564 และงดจ่ายปันผลประจำปี2563
13 ม.ค. 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
13 ม.ค. 2564
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ปรับโครงสร้างองค์กร และเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
04 ม.ค. 2564
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
23 ธ.ค. 2563
แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
23 ธ.ค. 2563
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
21 ธ.ค. 2563
แจ้งเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ การเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดช่อง GMM25 และสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมค้า (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)
18 ธ.ค. 2563
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
03 ธ.ค. 2563
แจ้งเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ การเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดช่อง GMM25 และสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมค้า (ฉบับแก้ไข)
27 พ.ย. 2563
แจ้งเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) การเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดช่อง GMM25 และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมค้า
27 พ.ย. 2563
แจ้งเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) การเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดช่อง GMM25 และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมค้า
16 พ.ย. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
30 ต.ค. 2563
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
18 ส.ค. 2563
แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
13 ส.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
15 ก.ค. 2563
แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
15 ก.ค. 2563
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
03 ก.ค. 2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
02 มิ.ย. 2563
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
15 พ.ค. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นการเพิ่มเติม
15 พ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15 พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 2563
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563
27 เม.ย. 2563
แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี 2562
27 เม.ย. 2563
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย ของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
26 มี.ค. 2563
แจ้งยกเลิกวันหยุดประเพณี ในวันที่ 13 -15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
26 มี.ค. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่องอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
24 มี.ค. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่องอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
24 มี.ค. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่องให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 28 เมษายน 2563 และการจ่ายปันผล
28 ก.พ. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562
28 ก.พ. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
28 ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
28 ก.พ. 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
20 พ.ย. 2562
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
13 พ.ย. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13 พ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
13 พ.ย. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
30 ต.ค. 2562
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
14 ส.ค. 2562
(แก้ไข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2562
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
21 พ.ค. 2562
แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2562 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
15 พ.ค. 2562
แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
15 พ.ค. 2562
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
14 พ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2562
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
10 พ.ค. 2562
แจ้งผลการพิจารณาเรื่องใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของกิจการร่วมค้า ของบริษัทฯ
09 พ.ค. 2562
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
08 พ.ค. 2562
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
26 เม.ย. 2562
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
26 เม.ย. 2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
26 มี.ค. 2562
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
28 ก.พ. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องนำเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ำมูลค่าหุ้นฯ ชดเชยผลขาดทุนสะสม กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
28 ก.พ. 2562
การต่ออายุสัญญาเช่าและการปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงานของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
12 ก.พ. 2562
แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2562 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
13 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2561
แจ้งการปิดบริษัทย่อย
13 พ.ย. 2561
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย ของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
28 ก.ย. 2561
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
28 ก.ย. 2561
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
14 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2561
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุม และการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
27 เม.ย. 2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
30 มี.ค. 2561
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย ของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
27 มี.ค. 2561
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
05 มี.ค. 2561
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
28 ก.พ. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 ก.พ. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2561
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
28 ก.พ. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560
07 ธ.ค. 2560
แจ้งการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง และการดำเนินการที่สำคัญตามสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง
14 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
18 ต.ค. 2560
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561
09 ต.ค. 2560
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
15 ก.ย. 2560
แจ้งการเข้าทำสัญญาเพื่อระงับข้อพิพาทของบริษัทฯ (แก้ไขเพิ่มเติม)
08 ก.ย. 2560
แจ้งการเข้าทำสัญญาเพื่อระงับข้อพิพาทของบริษัทฯ
24 ส.ค. 2560
การเข้าร่วมลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำกัด
15 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
08 มิ.ย. 2560
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุม และการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอม สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
05 มิ.ย. 2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนใน "บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด"
26 พ.ค. 2560
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
15 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2560
แก้ไขวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
12 พ.ค. 2560
แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
05 พ.ค. 2560
รายงานการขายเงินลงทุนใน บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
04 พ.ค. 2560
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
04 พ.ค. 2560
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
02 พ.ค. 2560
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบCD-ROM สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
28 เม.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
21 เม.ย. 2560
แก้ไขวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
27 มี.ค. 2560
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
07 มี.ค. 2560
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560(แก้ไข)
07 มี.ค. 2560
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560(แก้ไขไฟล์)
07 มี.ค. 2560
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560(แก้ไข)
06 มี.ค. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
28 ก.พ. 2560
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
28 ก.พ. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
28 ก.พ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559
28 ก.พ. 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
06 ธ.ค. 2559
แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2560 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
01 ธ.ค. 2559
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
11 พ.ย. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
11 พ.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
10 พ.ย. 2559
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
10 พ.ย. 2559
แจ้งการเข้าทำสัญญาได้รับสิทธิในการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลรอบคัดเลือกโซนยุโรปของรายการ 2018 FIFA World Cup
28 ก.ย. 2559
เสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
16 ก.ย. 2559
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560
11 ส.ค. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
11 ส.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 ส.ค. 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
07 ก.ค. 2559
1.การยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งศาลในคดีที่GMMB ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ 2.รับทราบความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับ FOX
27 มิ.ย. 2559
จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ งวดที่ 3
23 พ.ค. 2559
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ งวดที่ 3
16 พ.ค. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
16 พ.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16 พ.ค. 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
13 พ.ค. 2559
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอม สำหรับ AGM 2559
29 เม.ย. 2559
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
07 เม.ย. 2559
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
04 เม.ย. 2559
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
11 มี.ค. 2559
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผล (เพิ่มวาระรายการที่เกี่ยวโยงกันและเปลี่ยนวัน RD และปิดสมุดทะเบียน)
29 ก.พ. 2559
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
29 ก.พ. 2559
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และ งดจ่ายเงินปันผล
29 ก.พ. 2559
ต่ออายุสัญญาเช่าและการปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงานของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
29 ก.พ. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
29 ก.พ. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29 ก.พ. 2559
งบการเงินรายปี 2558
14 ม.ค. 2559
ชี้แจงข่าวเรื่อง แซทเพย์ทีวี ( Z PAY TV)
29 ธ.ค. 2558
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย ของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
23 ธ.ค. 2558
แจ้งผู้บริหารลาออกและแต่งตั้งผู้บริหารใหม่
02 ธ.ค. 2558
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2559
20 พ.ย. 2558
รายงานการขายเงินลงทุนในบริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)
19 พ.ย. 2558
รายงานการขายเงินลงทุนในบริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
13 พ.ย. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
13 พ.ย. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
13 พ.ย. 2558
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
13 พ.ย. 2558
แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
09 พ.ย. 2558
รายงานการขายเงินลงทุนในบริษัท เค อารีน่า จำกัด
30 ก.ย. 2558
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
02 ก.ย. 2558
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2558
01 ก.ย. 2558
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
01 ก.ย. 2558
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2558
31 ส.ค. 2558
ชี้แจงเรื่องการขายหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ของ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
24 ส.ค. 2558
การยื่นฟ้องคดีความของบริษัทร่วมค้าและบริษัทย่อย เพื่อเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
14 ส.ค. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
14 ส.ค. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
14 ส.ค. 2558
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
10 ส.ค. 2558
ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการขายเงินลงทุนกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ในเครือ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
05 ส.ค. 2558
รายงานการขายเงินลงทุนกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ในเครือ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แก้ไขเพิ่มเติม)
04 ส.ค. 2558
รายงานการขายเงินลงทุนกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ในเครือ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
29 มิ.ย. 2558
แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยและการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
26 มิ.ย. 2558
แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
24 มิ.ย. 2558
รายงานการขายเงินลงทุนในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 2558
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท 2 ท่าน
24 มิ.ย. 2558
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
24 มิ.ย. 2558
รายงานการขายเงินลงทุนในบริษัท มีมิติ จำกัด
15 พ.ค. 2558
แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
14 พ.ค. 2558
การทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร(สตูดิโอ) ของ บริษัทย่อย กับ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)
14 พ.ค. 2558
การทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร(สตูดิโอ) ของ บริษัทย่อย กับ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
14 พ.ค. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
14 พ.ค. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
13 พ.ค. 2558
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
13 พ.ค. 2558
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอม สำหรับ AGM 2558
08 พ.ค. 2558
แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
07 พ.ค. 2558
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
29 เม.ย. 2558
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
02 เม.ย. 2558
รายงานการขายเงินลงทุนในบริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด
27 มี.ค. 2558
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
02 มี.ค. 2558
แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2558
27 ก.พ. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
27 ก.พ. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2558
งบการเงินรายปี 2557
27 ก.พ. 2558
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 และ งดจ่ายปันผล
24 ก.พ. 2558
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอม สำหรับ EGM 1/2558
10 ก.พ. 2558
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
02 ก.พ. 2558
รายงานผลการขายหุ้นสามัญของ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
26 ม.ค. 2558
แก้ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินในรายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
23 ม.ค. 2558
รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน
23 ม.ค. 2558
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
23 ม.ค. 2558
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2558
21 ม.ค. 2558
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
07 ม.ค. 2558
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
29 ธ.ค. 2557
หุ้นเพิ่มทุนของ GRAMMY เริ่มซื้อขายวันที่ 30 ธันวาคม 2557
26 ธ.ค. 2557
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงฯ (ปรับแก้ข้อมูลในข้อ 1) และสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ข้อ 6)
25 ธ.ค. 2557
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
25 ธ.ค. 2557
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำหนดวันและวาระการประชุม EGM 1/2558 (เพิ่มเติมข้อมูล)
24 ธ.ค. 2557
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำหนดวันและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
24 ธ.ค. 2557
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
24 ธ.ค. 2557
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
19 ธ.ค. 2557
ชี้แจงเรื่องการขายหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ของ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
04 ธ.ค. 2557
หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
01 ธ.ค. 2557
รายงานผลการขายหลักทรัพย์ (แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม)
28 พ.ย. 2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
28 พ.ย. 2557
แจ้งการปิดบริษัทย่อย
27 พ.ย. 2557
หุ้นเพิ่มทุนของ GRAMMY เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
25 พ.ย. 2557
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
25 พ.ย. 2557
รายงานผลการขายหลักทรัพย์
24 พ.ย. 2557
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
12 พ.ย. 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
12 พ.ย. 2557
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 รายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557
12 พ.ย. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
12 พ.ย. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พ.ย. 2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
06 พ.ย. 2557
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
05 พ.ย. 2557
หุ้นเพิ่มทุนของ GRAMMY เริ่มซื้อขายวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
04 พ.ย. 2557
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
28 ต.ค. 2557
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558
08 ต.ค. 2557
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอม สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
24 ก.ย. 2557
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
09 ก.ย. 2557
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
21 ส.ค. 2557
การชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มทุน
19 ส.ค. 2557
แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
14 ส.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 (แก้ไข)
14 ส.ค. 2557
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เรื่องการเพิ่มทุนและการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 (แก้ไขหัวข้อเรื่องและ PDF ไฟล์)
14 ส.ค. 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
14 ส.ค. 2557
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557
14 ส.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
14 ส.ค. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
05 ส.ค. 2557
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
05 ส.ค. 2557
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่นโดยบริษัทย่อยและการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
28 ก.ค. 2557
แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2557 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
23 ก.ค. 2557
ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ GRAMMY
23 ก.ค. 2557
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่นและการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
22 ก.ค. 2557
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่นและการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
22 ก.ค. 2557
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ GRAMMY
22 ก.ค. 2557
ขอพักการซื้อขายหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นการชั่วคราว
22 ก.ค. 2557
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่นโดยบริษัทย่อย และการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม)
02 ก.ค. 2557
รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน
25 มิ.ย. 2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อย
13 มิ.ย. 2557
แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยและเปลี่ยนแปลงเงินลงุทน
05 มิ.ย. 2557
แจ้งการปิดบริษัทย่อย
15 พ.ค. 2557
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
15 พ.ค. 2557
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
15 พ.ค. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
15 พ.ค. 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
08 พ.ค. 2557
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอม สำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้นปี 2014
29 เม.ย. 2557
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
25 เม.ย. 2557
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
21 มี.ค. 2557
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
19 มี.ค. 2557
เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
13 มี.ค. 2557
แก้ไขเรื่องการมอบอำนาจสำหรับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
13 มี.ค. 2557
การเข้าทำสัญญาใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบDigital TV ประเภท HD และ SD
12 มี.ค. 2557
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557, งดจ่ายปันผล, เพิ่มทุนแบบ General Mandate (แก้ไข Templateและ PDF file)
12 มี.ค. 2557
การได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
11 มี.ค. 2557
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557,งดจ่ายปันผล,เพิ่มทุนแบบ General Mandate
28 ก.พ. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
28 ก.พ. 2557
งบการเงินรายปี 2556
17 ก.พ. 2557
แจ้งการเปลี่ยนชื่อของบริษัทย่อย
29 ม.ค. 2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
23 ม.ค. 2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
17 ม.ค. 2557
แจ้งผลการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
15 ม.ค. 2557
รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน
12 ธ.ค. 2556
แจ้งการผ่านคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์
11 ธ.ค. 2556
แจ้งการยกเลิกบริษัทย่อย การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย และการจัดตั้งบริษัทย่อย
14 พ.ย. 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
14 พ.ย. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
29 ต.ค. 2556
การยื่นขอเข้าร่วมประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
17 ต.ค. 2556
แจ้งการลาออกของกรรมการ
16 ต.ค. 2556
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2557
30 ก.ย. 2556
การเข้าทำสัญญาบริหารลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 รอบคัดเลือกและการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือกของทีมชาติยุโรป
20 ก.ย. 2556
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2556
13 ก.ย. 2556
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
13 ก.ย. 2556
หุ้นเพิ่มทุนของ GRAMMY เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กันยายน 2556
11 ก.ย. 2556
แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5)
23 ส.ค. 2556
การจดทะเบียนเลิกบริษัทร่วม
23 ส.ค. 2556
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอมสำหรับEGM 1/2556
14 ส.ค. 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
14 ส.ค. 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
14 ส.ค. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2556
การลงทุนเพิ่มใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จำกัด
09 ส.ค. 2556
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2556
02 ส.ค. 2556
การเข้าทำสัญญาบริหารลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป "UEFA EURO 2016 FRANCE
31 ก.ค. 2556
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
30 ก.ค. 2556
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
19 ก.ค. 2556
แจ้งสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
16 ก.ค. 2556
เพิ่มทุนและกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 (แก้ไขวันจองซื้อ)
16 ก.ค. 2556
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
15 ก.ค. 2556
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
11 ก.ค. 2556
รายงานการขายเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียน
05 ก.ค. 2556
ต่อวาระกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
27 พ.ค. 2556
การเข้าทำสัญญาบริหารลิขสิทธิ์การออกอากาศรายการของ ฟ็อกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แชนเนล
15 พ.ค. 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
15 พ.ค. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
10 พ.ค. 2556
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบซีดีรอมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
08 พ.ค. 2556
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที 7 พฤษภาคม 2556
02 พ.ค. 2556
รายงานการขายเงินลงทุนในบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
29 เม.ย. 2556
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
22 มี.ค. 2556
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
21 มี.ค. 2556
แต่งตั้งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
06 มี.ค. 2556
แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
04 มี.ค. 2556
ต่ออายุสัญญาเช่าและการปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงานของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และบริษัทย่อย กับ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
04 มี.ค. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) - แก้ไข
01 มี.ค. 2556
งบการเงินรายปี 2555
01 มี.ค. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
01 มี.ค. 2556
คำอธิบายและวิเคราห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
01 มี.ค. 2556
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 2013 และงดจ่ายเงินปันผล (เพิ่ม Template และ แก้ไขหัวข้อข่าว)
28 ก.พ. 2556
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 และงดจ่ายเงินปันผล
25 ม.ค. 2556
แจ้งการลาออกของผู้บริหาร
23 ม.ค. 2556
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2556
18 ม.ค. 2556
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
04 ธ.ค. 2555
แจ้งการซื้อเงินลงทุน การเปลี่ยนชื่อ การเพิ่มวัตถุประสงค์และการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
14 พ.ย. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
14 พ.ย. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2555
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
19 ต.ค. 2555
การกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2556
13 ต.ค. 2555
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
14 ส.ค. 2555
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
14 ส.ค. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
23 ก.ค. 2555
ชี้แจงข่าวหนังสือพิมพ์
02 ก.ค. 2555
การแต่งตั้งผู้บริหาร
26 มิ.ย. 2555
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
14 พ.ค. 2555
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
14 พ.ค. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
10 พ.ค. 2555
แจ้งการร่วมทุนกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
09 พ.ค. 2555
เผยแพร่รายงานการประชุมและการบันทึกภาพการประชุม AGM 2555
26 เม.ย. 2555
แจ้งมติประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (เพิ่มเติมค่าสอบบัญชี)
25 เม.ย. 2555
แจ้งมติประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
04 เม.ย. 2555
แจ้งผู้บริหารลาออก
22 มี.ค. 2555
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
21 มี.ค. 2555
แจ้งการซื้อขายเงินลงทุนและการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (แก้ไข)
20 มี.ค. 2555
แจ้งการซื้อขายเงินลงทุนและการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
14 มี.ค. 2555
แจ้งเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
14 มี.ค. 2555
แจ้งแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของบริษัทย่อยและการลงทุนของบริษัทย่อย
09 มี.ค. 2555
แจ้งการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
09 มี.ค. 2555
แจ้งการลงทุนในบริษัทย่อย
01 มี.ค. 2555
แต่งตั้งผู้บริหาร
28 ก.พ. 2555
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไขสรุป)
27 ก.พ. 2555
แจ้งการยกเลิกบริษัทย่อย
27 ก.พ. 2555
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 และงดจ่ายเงินปันผล
27 ก.พ. 2555
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
27 ก.พ. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2555
งบการเงินรายปี 2554
06 ก.พ. 2555
แจ้งผลการเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555
06 ก.พ. 2555
แจ้งการเปลี่ยนชื่อของบริษัทย่อย
24 ม.ค. 2555
แจ้งการเปลี่ยนชื่อของบริษัทย่อย
10 ม.ค. 2555
แจ้งเปลี่ยนชื่อ เพิ่มวัตถุประสงค์ และเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
10 พ.ย. 2554
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
10 พ.ย. 2554
ชี้แจงผลประกอบการสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
10 พ.ย. 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
08 พ.ย. 2554
แจ้งการร่วมทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัดและการเพิ่มทุนของบริษัท ทีน ทอล์ก จำกัด
13 ต.ค. 2554
ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2555
03 ต.ค. 2554
แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อยในกิจการร่วมค้า
14 ก.ย. 2554
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
15 ส.ค. 2554
แจ้งการลงทุนในบริษัท วันสกาย มัลติมีเดีย จำกัด
10 ส.ค. 2554
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2554
10 ส.ค. 2554
ชี้แจงผลประกอบการสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
10 ส.ค. 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
12 ก.ค. 2554
ชี้แจงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จำกัด
07 ก.ค. 2554
ขอแจ้งผลคำพิพากษาเกี่ยวกับกรณีที่กรรมการบริหารของบริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา
30 มิ.ย. 2554
แจ้งการเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อย
28 มิ.ย. 2554
แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย
23 มิ.ย. 2554
แจ้งแต่งตั้งผู้บริหาร
26 พ.ค. 2554
แจ้งการลงทุนในบริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
18 พ.ค. 2554
ชี้แจงผลประกอบการสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554
18 พ.ค. 2554
แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ขายเงินลงทุนในบจก.จีทีเอช ออนแอร์ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บจก.อิมเมจ พับลิชชิ่ง
18 พ.ค. 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
11 พ.ค. 2554
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ
28 เม.ย. 2554
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
05 เม.ย. 2554
การร่วมทุนกับบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัดในบริษัท เจเอสแอล แชนแนล จำกัด
25 มี.ค. 2554
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ทางเว็บไซต์บริษัท
10 มี.ค. 2554
แจ้งการร่วมทุนกับบจก.เอสทีจี มัลติมีเดีย ในบจก.เอสทีจีเอ็มเอ็ม
25 ก.พ. 2554
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
25 ก.พ. 2554
แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
25 ก.พ. 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ก.พ. 2554
งบการเงินรายปี 2553
07 ม.ค. 2554
แจ้งแต่งตั้งผู้บริหาร
28 ธ.ค. 2553
แจ้งการขายเงินลงทุน การเปลี่ยนชื่อ และการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
17 ธ.ค. 2553
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2553
15 ธ.ค. 2553
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2553
18 พ.ย. 2553
แจ้งการขายเงินลงทุนใน บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
12 พ.ย. 2553
ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
12 พ.ย. 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พ.ย. 2553
แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
12 พ.ย. 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
18 ต.ค. 2553
แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในบริษัท ลักษ์ แซทเทิลไลท์ จำกัด
14 ต.ค. 2553
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
12 ต.ค. 2553
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2554