สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิที่ตนเองสมควรได้รับ เช่น การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ คือวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  • การเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามเป็นทางการล่วงหน้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ http://www.gmmgrammy.com ที่เมนูหลัก “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาของการรับเรื่อง ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ
  • การนำเสนอ/จัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการพิจารณาตัดสินใจ (พร้อมจัดทำเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว (ไม่รวมรายงานประจำปี) ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
  • การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายไว้ ดังนี้

   สถานที่ประชุม ต้องตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่ขับรถมา และมีการคมนาคมที่สะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป โดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

   กำหนดการประชุม ต้องไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่องที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และไม่กำหนดเวลาประชุมที่เช้าหรือเย็นเกินไป

   การมอบฉันทะ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมคำแนะนำในการมอบฉันทะ และอำนวยความสะดวกให้สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักเลขานุการองค์กรก่อนวันประชุม หรือให้พนักงานส่งเอกสารมาส่งก่อนเวลาเริ่มประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเดินทางมาถึง และคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น

   การเตรียมบุคลากรและเทคโนโลยี ในการรับรอง อำนวยความสะดวก และตรวจสอบเอกสารให้ผู้ที่มาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้

  • การเปิดเผยข้อมูลในแต่ละวาระของหนังสือเชิญประชุม มีการระบุความเห็นคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจน วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีวาระที่สำคัญ ดังนี้

   การรายงานผลการดำเนินงาน ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งสินทรัพย์รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกำไรขาดทุน รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

   ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาแล้ว

   การแต่งตั้งกรรมการ พร้อมแนบประวัติส่วนตัวของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (แยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่นๆ) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการหรือกรรมการอิสระ และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ต้องมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะเปิดเผย “นิยามกรรมการอิสระ” ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น พร้อมระบุว่านิยามฯ ดังกล่าวเท่ากับหรือเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างไร รวมถึงข้อมูลการ มี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระรายนั้นกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ เวลานั้นหรือในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตลอดจนระบุค่าบริการของผู้สอบบัญชีและ/หรือค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจารณาอนุมัติ

   การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราและจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย เทียบกับกำไรสุทธิ กำไรสะสม และกำไรต่อหุ้น ตลอดจนข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะเปิดเผยเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนด้วย

   เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยผ่านหลายช่องทาง คือ ทั้งทางเว็บไซต์บริษัทฯ แจ้งข่าวผ่าน ตลท. และหนังสือเชิญประชุมฯ โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะที่ชัดเจน พร้อมแนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ซึ่งได้บันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อกรรมการทั้งหมด (รวมกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม) รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและการดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและคำถามคำตอบในที่ประชุม มติที่ประชุมพร้อมคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระที่ต้องลงคะแนนไว้ครบถ้วน

 2. วันประชุมผู้ถือหุ้น
  • บริษัทฯ กำหนดให้มีการดำเนินตามขั้นตอนประชุมอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึง ความสะดวก ตลอดจนสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมการประชุม การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่ง และมีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

   ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถามปัญหาเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (Inspector) เข้าร่วมประชุมด้วยและทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ
  • ก่อนเริ่มการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามการมอบหมายของประธานกรรมการบริษัท จะแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม
  • เลขานุการบริษัท แจ้งองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) กล่าวคือ ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด รวมถึงเงื่อนไขการออกเสียงกรณีมาประชุมด้วยตนเองหรือกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน เป็นต้น
  • เลขานุการบริษัท จะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ โดยจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กล่าวคือที่ประชุมต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ทั้งนี้ไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนตามกฎหมายได้ หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
  • คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
  • ประธานที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน (จากจำนวนกรรมการทั้งคณะ 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 100%) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม สำหรับผลการประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระที่นำเสนอ

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 432,428,975 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 79 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 158,372,598 หุ้น โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 143,468,996 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจำนวนรวม 124 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 590,801,573 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.0534 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด

 3. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
  • คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยประกอบด้วยรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

   รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)

   องค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

   วิธีการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และแนวทางการใช้บัตรลงคะแนน

   คะแนนเสียง ที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ (ถ้ามี)

   ข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ

  • บริษัทฯ มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของ ตลท. ภายในวันทำการถัดไป โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ รวมทั้ง จัดทำรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่ง ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป อีกทั้ง มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยจัดทำเป็นแผ่นวีซีดี และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ ตลท.