สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิที่ตนเองสมควรได้รับ เช่น การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ คือวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ในปีนี้ก็ยังคงอยู่ในสถานกาณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างรอบคอบและรัดกุม ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรค COVID-19 ที่อาจจะเกิดจากที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่ายจากสถานที่ประชุม ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting / E-AGM) แบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการแจ้งข่าวการจัดประชุมฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และได้แจ้งข่าวการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทฯ ก็ยังคงปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วย 100 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง”

โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

 1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  • การเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามเป็นทางการล่วงหน้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ http://www.gmmgrammy.com ที่เมนูหลัก “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาของการรับเรื่อง ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ
  • การนำเสนอ/จัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการพิจารณาตัดสินใจ (พร้อมจัดทำเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว (ไม่รวมรายงานประจำปี) ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
  • การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายไว้ ดังนี้
   • สถานที่ประชุม ต้องตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่ขับรถมา และมีการคมนาคมที่สะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป โดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทุกครั้ง
   • รูปแบบการจัดประชุม จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา รวมไปถึงสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมเอาไว้ เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การประชุม ณ สถานที่ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และ 2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • กำหนดการประชุม ต้องไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่องที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และไม่กำหนดเวลาประชุมที่เช้าหรือเย็นเกินไป
   • การมอบฉันทะ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมคำแนะนำในการมอบฉันทะ และอำนวยความสะดวกให้สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักเลขานุการองค์กรก่อนวันประชุม หรือให้พนักงานส่งเอกสารมาส่งก่อนเวลาเริ่มประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเดินทางมาถึง และคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น
   • การเตรียมบุคลากรและเทคโนโลยี ในการรับรอง อำนวยความสะดวก และตรวจสอบเอกสารให้ผู้ที่มาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
  • การเปิดเผยข้อมูลในแต่ละวาระของหนังสือเชิญประชุม มีการระบุความเห็นคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจน วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีวาระที่สำคัญ ดังนี้
   • การรายงานผลการดำเนินงาน ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งสินทรัพย์ รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกำไรขาดทุน รวมถึง คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
   • ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาแล้ว
   • การแต่งตั้งกรรมการ พร้อมแนบประวัติส่วนตัวของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (แยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่นๆ) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการหรือกรรมการอิสระ และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ต้องมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะเปิดเผย “นิยามกรรมการอิสระ” ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น พร้อมระบุว่านิยามฯ ดังกล่าวเท่ากับหรือเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างไร รวมถึงข้อมูลการ มี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระรายนั้นกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ เวลานั้นหรือในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
   • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตลอดจนระบุค่าบริการของผู้สอบบัญชีและ/หรือค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจารณาอนุมัติ
   • การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราและจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย เทียบกับกำไรสุทธิ กำไรสะสม และกำไรต่อหุ้น ตลอดจนข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะเปิดเผยเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนด้วย
   • เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยผ่านหลายช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์บริษัทฯ การแจ้งข่าวผ่าน ตลท. และการให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะที่ชัดเจน พร้อมแนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้บันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อกรรมการทั้งหมด (รวมกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม) รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและการดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและคำถามคำตอบในที่ประชุม มติที่ประชุมพร้อมคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในวาระที่ต้องลงคะแนนไว้ครบถ้วน

  ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้ามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุมฯ คือส่งออกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 และได้ทำการประกาศเชิญประชุมฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมฯ ไม่น้อยกว่า 3 วัน คือเมื่อวันที่ 10-12 เมษายน 2566 เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน คือเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

 2. วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ กำหนดให้มีการดำเนินตามขั้นตอนประชุมอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึง ความสะดวก ตลอดจนสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมการประชุม การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่ง ทั้งนี้ ในการประชุม ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ จะมีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนและ/หรือส่งเอกสารการมอบฉันทะ สำหรับการประชุม E-AGM ผ่านช่องทางอีเมล์ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนการประชุมฯ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทำการส่งลิ้งค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึง คู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนการประชุม

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถามปัญหาเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (Auditor) เข้าร่วมประชุมด้วยและทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ

  • ก่อนเริ่มการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามการมอบหมายของประธานกรรมการบริษัท จะแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม
  • เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประธานในที่ประชุมจะทำการแจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบว่าบริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น ทั้งนี้ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมประชุมดังกล่าว
  • เลขานุการบริษัท แจ้งองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา107 (1) กล่าวคือ ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด รวมถึงเงื่อนไขการออกเสียงกรณีมาประชุมด้วยตนเองหรือกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน เป็นต้น
  • เลขานุการบริษัท จะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ โดยจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กล่าวคือ ที่ประชุมต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ทั้งนี้ ไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนตามกฎหมายได้ ตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
  • คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้ง ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง โดยบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
   อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการประชุมแบบ E-AGM ทำให้การลงคะแนนเสียง จะเป็นแบบ E-Voting จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดโดยผู้ถือหุ้นยังคงเลือกลงคะแนนเสียง ได้ทั้งแบบเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประมวลผลการลงคะแนนและเปิดเผยการลงคะแนนเสียง มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
   สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการบันทึกมติของที่ประชุมฯไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนในรายงานการประชุม
  • ประธานที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

  ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน (จากจำนวนกรรมการทั้งคณะ 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 88.89%) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึง ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัท เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,252,980 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 655 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 582,971,673 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจำนวนรวม 660 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 589,224,653 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.8611 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

 3. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยประกอบด้วยรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

  • รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
  • องค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  • วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และแนวทางการใช้บัตรลงคะแนน
  • คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ (ถ้ามี)
  • ข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ
 4. บริษัทฯ มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลท. ภายในวันทำการถัดไป โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดส่งให้ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป อีกทั้งมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ พร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยจัดทำเป็นแผ่นวีซีดี ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ ตลท.