ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
(ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566)

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันอันเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 819,949,729 หุ้น (หรือเท่ากับ 40,997,486 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3. การเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

 1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและระเบียบ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 2. เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
 4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 5. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 6. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 7. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
 8. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
 9. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
 10. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
 11. เรื่องที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

4. ขั้นตอนการพิจารณา

 1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ http://grammy.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/agm2024/20230907-grammy-agm-2024-form-proposing-agenda-th.pdf และนำส่งแบบพร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ดังนี้
  สำนักเลขานุการองค์กร
  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 41 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
  เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
 2. เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดโดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ
 3. เอกสารประกอบ
  1. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้ กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชุม
   กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชุม
   เป็นบุคคลธรรมดา
   ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   เป็นนิติบุคคล
   ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อใน แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
   ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ให้ครบถ้วนทั้ง (1) และ (2) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะ (1) ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นำส่งบริษัท
  2. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
 4. กรณีสำนักเลขานุการองค์กรพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักเลขานุการองค์กรจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสารและหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักเลขานุการองค์กรกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น สำนักเลขานุการองค์กรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 5. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
 6. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

เกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
(ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566)

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันอันเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 819,949,729 หุ้น (หรือเท่ากับ 40,997,486 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

 1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 2. มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีประวัติการทำงานที่ดี
 3. ไม่เคยถูกถอดจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
 4. เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะ เป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอน ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

4. ขั้นตอนการพิจารณา

 1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ http://grammy.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/agm2024/20230907-grammy-agm-2024-form-proposing-qualified-candidates-th.pdf และนำส่งแบบพร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ดังนี้
  สำนักเลขานุการองค์กร
  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 41 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 2. เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดโดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ
 3. เอกสารประกอบ
  1. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้
   กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
   เป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   เป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

   กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

   ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นำส่งบริษัท
  2. เอกสารการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  3. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
 4. เลขานุการบริษัทจะส่งรายชื่อที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อน หลังจากนั้นจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยหากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ จึงจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าวในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
 5. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทที่ http://www.gmmgrammy.com ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" รวมทั้ง แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม
 6. กรณีสำนักเลขานุการองค์กรพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักเลขานุการองค์กรจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสารและหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักเลขานุการองค์กรกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น สำนักเลขานุการองค์กรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน