เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข

เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIT’L)

ประวัติการฝึกอบรม

  จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 71/2559
 • หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 19/2559
 • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2559
 • หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 36/2559

 • จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท 2558
 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 2558
 • สัมมนา “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” (11 มิ.ย.2561)

 • จัดโดย ก.ล.ต. ร่วมกับ ตลท.
 • โครงการ Smart Disclosure Program (SDP)
 • โครงการ SCP Straight Through
 • หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน :P01- รุ่น 8
 • สัมมนาเรื่องความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล (18 พ.ค. 2560)
 • อบรม เรื่อง 59-2 รายงานการถือหลักทรัพย์ online (11 ก.ค. 2560)
 • สัมมนา เรื่อง New CG Code (31 ก.ค. 2560)
 • อบรมการใช้งาน New Issuer Portal (10 พ.ย. 2560)
 • สัมมนาระบบ set portal ปรับปรุงใหม่ (23 พ.ย. 2560)
 • อบรมเรื่องการปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานการกระจายการถือหุ้น (รายงาน Free Float) (19 เม.ย.2562)
 • อบรมการใช้งานระบบ SET Link (1 ตค 2562)
 • สัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection (5 มี.ค. 2563)

 • จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • โครงการประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนตอน “ติวเข้มให้เต็ม 100” (21 ม.ค. 2564)

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 31/12/2563)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 10 ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 ผู้จัดการสำนักเลขานุการองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2556 - พ.ค. 2558 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2555 - ส.ค. 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - มิ.ย. 2555 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2552 ผู้จัดการส่วนกำกับสัญญาร่วมการงานฯ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 21 ก.ค. 2558 - 12 มี.ค. 2564 เลขานุการบริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • 21 ธ.ค. 2560 - 30 พ.ย.2563 เลขานุการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด

 

นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการองค์กร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา) ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

 1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
 2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของ ตลท. ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎและระเบียบของ ก.ล.ต. และข้อกำหนดของ ตลท. รวมถึงมีหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
 5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

 1. มีความรอบรู้และเข้าใจในองค์กร และธุรกิจของบริษัทฯ
 2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
 3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลท. พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายมหาชน
 4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
 5. มีประสบการณ์การเป็นเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการที่ประชุมระดับบริหารอย่างน้อย 2 ปี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ช่องทางการติดต่อเลขานุการบริษัท:

นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข 0-2669-9291 | Somsuda.rua@gmmgrammy.com
สำนักเลขานุการองค์กร 0-2669-9712 | 0-2665-8137 | cs@gmmgrammy.com