คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

ประธานกรรมการบริษัท,ประธานที่ปรึกษาบริษัท

ได้รับการแต่งตั้ง: 25 มีนาคม 2537

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Broadcasting Executive Forum (BCF) รุ่นที่ 1/2556
  จัดโดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 20/2/2566)

ทางตรง : -ไม่มี-

ทางอ้อม :

 1. 426,774,344 หุ้น (คิดเป็น 52.05%) ผ่าน บจก.ฟ้าดำรงชัยธรรม
  (โดยนายไพบูลย์ มีสิทธิออกเสียงใน บจก.ฟ้าดำรงชัยธรรม 99% และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บจก.ฟ้า ดำรงชัยธรรม)
 2. 433,600 หุ้น (คิดเป็น 0.05%) ผ่าน บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
  (โดยนายไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการและมีอำนาจลงนามผูกพัน และมีบุตร 4 คน ถือหุ้นรวมกัน 100%) รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 3 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
 • 2551 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 3 พ.ค. 2564 - 11 ส.ค. 2564 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค. 2554 - 13 ก.ค. 2557 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - ก.ค. 2554 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2541 - 2551 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 13 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด
 • 11 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ตรีนาคา จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) จำกัด
 • 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ผู้ก่อตั้ง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) มูลนิธิดำรงชัยธรรม
 • 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ร่วมฟ้า จำกัด
 • 23 เม.ย. 2564 - 2 พ.ค. 2564 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • 12 มี.ค. 2564 - 22 เม.ย. 2564 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
 • 31 พ.ค. 2560 - 3 พ.ค. 2564 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • 1 ธ.ค. 2560 - 22 พ.ย. 2563 กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 21 ธ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2563 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 7 ธ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 21 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2562 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จุดตั้งต้น จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2554 - 4 ธ.ค. 2562 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม โอช้อปปิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัท โอ ช้อปปิ้ง จำกัด /บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด)
 • 2552 - 26 ธ.ค. 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด (เลิกกิจการ)
 • 2545 - 12 พ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอช. วาย. อินฟินิท จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 2551 - 30 มิ.ย. 2560 ประธานที่ปรึกษาบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2555 - ก.ย. 2555 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 2548 - 2552 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2550 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

นางสาวบุษบา ดาวเรือง

รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ได้รับการแต่งตั้ง: 25 มีนาคม 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 20/2/2566)

1,750,240 หุ้น (0.21%) รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ จริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 11 พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2552 - พ.ค. 2555 ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2552 - ก.พ. 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 15 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเปเชียล เดสทินี จำกัด
 • 20 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำดีไม้งาม จำกัด
 • 17 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเอสพี ทีวี จำกัด
 • 29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวัสดีทวีสุข จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสียงดีทวีสุข จำกัด
 • 14 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 • 27 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท งานดีทวีสุข จำกัด
 • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีซี จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • ก.ค. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด
 • ก.ค. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด
 • พ.ค. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
 • ธ.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด
 • พ.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด
 • พ.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จำกัด
 • ส.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) จำกัด
 • ส.ค. 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จำกัด
 • พ.ย. 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสิค จำกัด
 • ก.ย. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - 9 ก.ย. 2565 กรรมการ บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด
 • ก.ค. 2556 - 9 ธ.ค.2564 กรรมการ บริษัท จีสองร้อยเอ็ม จำกัด
 • 29 มี.ค.2561 - 29 พ.ย. 2564 กรรมการ บริษัท ทีนทอล์ค จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 18 เม.ย.2561 - 25 ส.ค.2564 กรรมการ บริษัท จี เอส-วัน จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 18 พ.ค. 2563 - 24 ส.ค. 2564 กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 19 เม.ย. 2560 - 14 มิ.ย.2564 กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • 20 พ.ค. 2563 - 9 ธ.ค.2563 กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 20 พ.ค. 2563 - 4 ธ.ค.2563 กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 2547 - 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • เม.ย. 2547 - 29 มิ.ย.2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 21 ก.ค. 2559 - 16 มิ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จำกัด
 • ก.พ. 2549 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • พ.ย. 2541 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เจน จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ม.ค. 2540 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ส.ค. 2542 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จี บรอดคาสท์ จำกัด
 • 20 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2556 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • ส.ค. 2558 -7 ธ,ค. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำกัด
 • พ.ค. 2553 - 2 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
 • ก.ย. 2558 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด
 • ก.ย. 2556 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด
 • 21 ก.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2560 กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ก.ย. 2558 - 3 มี.ค. 2560 กรรมการ บริษัท มีมิติ จำกัด
 • พ.ย. 2541 - 31 ม.ค. 2560 กรรมการ บริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ก.ย. 2547 - 20 ม.ค. 2559 กรรมการ บริษัท รักดี ทวีสุข จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ก.ค. 2548 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

ดร. นริศ ชัยสูตร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้ง: 20 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2548

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 20/2/2566)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 3 ธ.ค. 2564 - ปัจจุุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 23 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2555 - 18 เม.ย. 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2556 - 13 พ.ย. 2558 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 20 ม.ค. 2561 - 2 ธ.ค. 2564 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
 • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบัน Organization for Researches in art, culture, urban and leisure development (ORAC) ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ค. 2559 - 2560 ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • ม.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ก.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
 • ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • 2553 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • 2554 - ธ.ค. 2557 อธิบดี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • 2554 - มิ.ย. 2557 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
 • 2553 - 2554 ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2551 - 2554 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • 2552 - 2553 รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
 • 2549 - 2550 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
 • 2541 - 2547 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ได้รับการแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 12/2544
 • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2554

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 20/2/2566)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 29 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • 3 เม.ย. 2557 - 1 ก.พ. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 3 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2 เม.ย. 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด
 • 2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ภัทร จำกัด
 • 2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
 • 26 มิ.ย. 2545 - 27 พ.ค. 2546 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 6 ก.พ. 2544 - 25 มิ.ย. 2545 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2543 - 2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้ง: 13 พฤศจิกายน 2558

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา
 • Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute สหรัฐอเมริกา (2544)

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547

จัดโดยสถาบันอื่น

 • หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 185/2556 จัดโดย Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 20/2/2566)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • ธ.ค. 2565 - ปัจจุุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ต.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สินแพทย์ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล
 • 2558 - 2566 กรรมการอิสระ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • 2559 –2564 กรรมการอิสระ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด

นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ได้รับการแต่งตั้ง: 23 ธันวาคม 2563

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาอัสสัมชัญ พ.ศ. 2542
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543
 • ปริญญาโทนิติศาสตร์ (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548

ประวัติการฝึกอบรม

-ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 20/2/2566)

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 23 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 22 ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • 22 ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ดับบลิวซีแอนด์พี โฮลดิ้ง จำกัด
 • มิถุนายน 2544 - ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ที่ปรึกษา

ได้รับการแต่งตั้ง: 13 พฤศจิกายน 2553

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2554 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 20/2/2566)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 18 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 • 29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีซี จำกัด
 • ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสือติดปีก ครับ จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จำกัด
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสิค จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีนาคา จำกัด
 • ก.ค. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จำกัด
 • 28 ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / เหรัญญิก มูลนิธิดำรงชัยธรรม
 • ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 5 มี.ค. 2562 - 9 ธ.ค. 2564 กรรมการ บริษัท จีสองร้อยเอ็ม จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด)
 • ต.ค. 2553 - 29 พ.ย. 2564 กรรมการ บริษัท ทีน ทอล์ก จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 18 เม.ย. 2561 - 25 ส.ค. 2564 กรรมการ บริษัท จี เอส-วัน จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 29 มิ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จี บรอดคาสท์ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 5 มิ.ย. 2560 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จำกัด
 • ต.ค. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
 • 2553 - 18 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จุดตั้งต้น จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 17 เม.ย. 2561 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เจน จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ต.ค. 2553 - 12 พ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอช.วาย.อินฟินิท จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 -12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2553 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • พ.ย. 2553 -12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2560 ที่ปรึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2553 -20 ต.ค. 2559 กรรมการ บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ต.ค. 2553 - 13 มิ.ย. 2559 กรรมการ บริษัท โฮวยู เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 20 ม.ค. 2559 กรรมการ บริษัท รักดี ทวีสุข จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ก.ย. 2553 - พ.ย. 2558 กรรมการ บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
 • พ.ค. 2553 - ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อิน พับลิชชิ่ง จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2553 - 2557 กรรมการ บริษัท อิมเมจ ออน แอร์ จำกัด

นายภาวิต จิตรกร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารกลุ่ม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นกรรมการ): 28 เมษายน 2560

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Advertising) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 20/2/2566)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 28 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 26 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 21 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จำกัด
 • 20 พ.ค.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • 21 พ.ค. 2561 – 24 ส.ค. 2564 กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 28 มี.ค. 2561 – 9 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 21 พ.ค. 2561 – 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 10 เม.ย. 2561 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - 5 มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด
 • 19 เม.ย. 2560 - 5 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 2554 - 2558 Managing Director, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2551 - 2554 Managing Partner, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2546 - 2551 Business Director, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2545 - 2546 Group Account Director, Grey Worldwide Thailand
 • 2543 - 2545 Account Director, DY&R Thailand
 • 2540 - 2543 Account Manager, Grey Worldwide Thailand
 • 2538 - 2540 Account Executive, Grey Worldwide Thailand

นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารกลุ่ม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 1

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นกรรมการ): 12 พฤษภาคม 2560

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะ Annenberg School for Communication University of Southern California, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 20/2/2566)

ทางตรง : -ไม่มี-

ทางอ้อม:

 1. 426,774,344 หุ้น (คิดเป็น 52.05%) ผ่าน บจก. ฟ้า ดำรงชัยธรรม
  (โดยนายฟ้าใหม่มีสิทธิออกเสียง ใน บจก.ฟ้าดำรงชัยธรรม 0.25%) และเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามใน บจก.ฟ้า ดำรงชัยธรรม)
 2. 433,600 หุ้น (คิดเป็น 0.053%) ผ่าน บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
  (โดยนายฟ้าใหม่เป็นกรรมการ และมีอำนาจลงนามผูกพัน ถือหุ้น 25% และมีพี่น้องอีก 3 คนถือหุ้นรวมกัน 75%) รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 3 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 • 15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 12 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 22 ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 1 ธ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 9 ธ.ค. 2554 - 12 พ.ค. 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559 กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารศิลปิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 16 มิ.ย. 2553 - 30 ก.ย. 2557 กรรมการผู้จัดการ-สังกัดสนามหลวงการดนตรี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ธ.ค. 2555 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Co - COO) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 9 ธ.ค. 2554 - มี.ค. 2555 กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 28 ก.ค. 2551 - 15 มิ.ย. 2553 พนักงานการตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 21 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จำกัด
 • 18 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 • 13 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด
 • ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสือติดปีกครับ จำกัด
 • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จำกัด
 • 13 ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิดำรงชัยธรรม
 • 31 พ.ค. 2560 – 2 พ.ค. 2564 กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน วันที่ 3 พ.ค. 64)
 • 11 เม.ย. 2562 - 20 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มพี ฟู้ดส์ จำกัด
 • 7 ธ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 21 พ.ค.2561 - 20 พ.ค.2563กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 28 มี.ค.2561 - 20 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • มี.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • 21 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 18 เม.ย. 2561 - 18 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จุดตั้งต้น จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ก.ย. 2562- 4 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โอช้อปปิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท โอ ช้อปปิ้ง จำกัด /บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด)
 • 24 ส.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท พราว โปรเจ็คท์ วัน จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - 5 มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด
 • 20 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด
 • 12 ม.ค. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • 12 ม.ค. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 12 ม.ค. 2561 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • 6 ธ.ค. 2560 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 12 พ.ย.2561 กรรมการ บริษัท เอช. วาย. อินฟินิท จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • เม.ย. 2556 - 5 พ.ค.2560 กรรมการ บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
 • ก.พ. 2555 - ก.ย. 2555 ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบหลักต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 3. พิจารณากำหนดและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจนโดยกำหนดอำนาจดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
 4. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่มีสาระสำคัญ เช่นโครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
 5. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
 6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
 7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบดังกล่าว และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
 8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ ที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริงและมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
 10. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
 11. รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน “ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ” ของบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. การกำหนดนโยบายและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
 2. การกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ยกเว้นเรื่องที่ต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เช่น การเพิ่มทุนการลดทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
 3. การกำหนดโครงสร้างองค์กรในระดับสายธุรกิจ
 4. การอนุมัติงบประมาณและอัตรากำลังประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ
 5. การจ้างงาน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างเจ้าหน้าที่บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 6. การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
 7. นิติกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
 8. การกู้เงิน การค้ำประกัน และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
 9. การบริหารเงินระยะสั้นที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป
 10. การบริหารเงินระยะยาวที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป
 11. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการจำหน่ายหนี้สูญที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไปต่อราย
 12. โครงการผลิต และงบประมาณการผลิตที่เป็นรายการใหม่ หรือไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปี
 13. นิติกรรมที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
 14. นิติกรรมที่เกี่ยวกับการให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
 15. การตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร ที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป
 16. หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัทฯ

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะผู้บริหาร

สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม