คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายภาวิต จิตรกร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมภพ บุษปวนิช
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางกนกพร สาณะวัฒนา \1
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางมณฑนา ถาวรานนท์ \2
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ \3
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

\1 นางกนกพร สาณะวัฒนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกลุ่มแทนนางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีผลตั้งแต่ 25 มกราคม 2564

\2 นางมณฑนา ถาวรานนท์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากครบวาระเกษียณในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

\3 นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกลุ่ม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

  1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
  3. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
  4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
  5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
  6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk Management Committee : SRM) และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
  8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
  9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย