คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางมณฑนา ถาวรานนท์ \1
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายภาวิต จิตรกร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมภพ บุษปวนิช
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา \2
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

\1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางมณฑนา ถาวรานนท์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 12 พฤษภาคม 2563 ตามวาระเดิม

\2 นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา สิ้นสุดวาระการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

  1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
  3. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
  4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
  5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
  6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk Management Committee : SRM) และ/หรือ หน่วยงาน  และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
  8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
  9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย