คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance and Business Ethics Committee : CGC) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้ง 4 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (“คณะกรรมการกำกับดูแลฯ”) ของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลฯ และวาระการดำรงตำแหน่ง สรุปได้ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

  1. นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด
  3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  4. พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
  5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
  6. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 

หมายเหตุ : สามารถศึกษาประวัติโดยละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพิ่มเติม