จรรยาบรรณพนักงาน

จรรยาบรรณพนักงาน

เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรกำหนดจรรยาบรรณ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานไว้ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 2. มุ่งมั่นต่อการให้บริการที่เป็นเลิศ และปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
 3. รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
 4. ห้ามทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหาร
 5. ยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน ด้วยการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานทุกคนเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน
 6. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
 7. ห้ามรับเงินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษัท หรือจากบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้แก่บริษัท
 8. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 9. การรับของขวัญตามประเพณีนิยมหากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทำธุรกิจกับ บริษัทให้พนักงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 10. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 11. จรรยาบรรณที่กำหนดไว้อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ในกรณีที่มีปัญหาให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ให้ถือ คำวินิจฉัยของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด