รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหาร

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหาร

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติม

\1 \2> นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม และนายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ฟ้าดำรงชัยธรรม จำกัด (“บ.ฟ้าดำรงชัยธรรม”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัวดำรงชัยธรรม

และรองรับการกำกับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว ส่งผลให้ บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรม ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 52.05 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรม ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ได้ Concert Party กับ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด (“บ.เกิดฟ้า”) ถือหุ้น 433,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.053) โดย บ.เกิดฟ้า ถือหุ้นโดยบุตรทุกคนของนายไพบูลย์ดำรงชัยธรรมคนละ 25%