รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหาร

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหาร

นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

ประธานกรรมการบริษัท,ประธานที่ปรึกษาบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 17 กุมภาพันธ์ 2564 392,834,599
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 47.91
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
บุตรที่บรรลุนิติภาวะ แต่เป็น Concert Party 433,600
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.05
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นางสาวบุษบา ดาวเรือง

รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 17 กุมภาพันธ์ 2564 1,150,120
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.14
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 600,120
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.07
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

ดร. นริศ ชัยสูตร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 17 กุมภาพันธ์ 2564 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 17 กุมภาพันธ์ 2564 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 17 กุมภาพันธ์ 2564 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 17 กุมภาพันธ์ 2564 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ที่ปรึกษา

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 17 กุมภาพันธ์ 2564 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นายภาวิต จิตรกร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารกลุ่ม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 17 กุมภาพันธ์ 2564 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารกลุ่ม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 1

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 17 กุมภาพันธ์ 2564 9,342,400
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 1.14
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นายสมภพ บุษปวนิช

กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 2

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 17 กุมภาพันธ์ 2564 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นางกนกพร สาณะวัฒนา

กรรมการบริหารกลุ่ม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 17 กุมภาพันธ์ 2564 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -