จริยธรรมว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จริยธรรมว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัท ถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทำผิด หรือทำความเสียหายร้ายแรงมาสู่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน บุคคลภายนอก หรือบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

 1. การเข้าถึงข้อมูล
  1. ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ที่มีสิทธิเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มข้อมูลไม่ว่าจะเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือรูปแบบอื่นๆ
  2. ห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมาย เข้าดู ทำซ้ำ เผยแพร่ ลบทิ้ง ทำลาย เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหาย
  3. ห้ามพนักงานกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้
 2. การสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์
  1. การสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
  2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูล ด้วยการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องดำเนินการเข้ารหัสด้วย
  3. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนไม่ควรสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ควรหลีกเลี่ยงการส่งจดหมายลูกโซ่ หรือการติดต่อสื่อสารในทุกรูปแบบที่จะทำให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เสียหาย และห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาซึ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
  4. ห้ามพนักงานส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข
 3. อินเทอร์เน็ต
  1. ส่งเสริมให้มีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
  2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเว้นที่จะเผยแพร่ข้อมูลหรือเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้อื่น
  3. ถ้ามีข้อสงสัยว่าเว็บไซต์ใดที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรม ให้ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. การใช้ซอฟท์แวร์
  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้อง (ลงลายมือชื่อรับรองว่าจะ) ไม่นำซอฟท์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ในบริษัทฯ
 5. การใช้สื่อโทรคมนาคม
  จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ การใช้เพื่อกิจการส่วนตัวสามารถกระทำได้ตามสมควร