สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริษัท


นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

     ปี 2563 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกปีที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนจากวิกฤตโควิด 19 และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New normal บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน จึงทำให้มีการจำกัดและปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำธุรกิจบางส่วน บริษัทฯ ยังคงรักษาความเป็น ผู้นำในธุรกิจเพลงและการผลิตคอนเทนต์สำหรับสื่อต่างๆ และไม่เคยหยุดนิ่งในการปรับตัวและเพิ่มช่องทางการหารายได้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจ และยังได้ขยายและพัฒนาธุรกิจเพื่อปรับเข้าสู่ตลาดที่แปรเปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเข้ามาเสริมโครงสร้างธุรกิจของบริษัทให้แข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น สำหรับธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลัก บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน แม้จะได้รับผลกระทบในบางส่วนจากการงดจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตและการรวมตัวกันของคนหมู่มาก อย่างไรก็ดี ธุรกิจดิจิทัลมิวสิคยังสามารถเติบโตได้ดี

     ด้านธุรกิจการลงทุนในกิจการร่วมค้ามีผลประกอบการที่ดีอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีการปรับทั้งโครงสร้าง การลงทุนและการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในกิจการร่วมค้าเพียงแห่งเดียวคือ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์ประเภทต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวี ในส่วนของธุรกิจภาพยนตร์ แม้ในปีนี้ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ก็ได้เพิ่มช่องทางในการหารายได้และขยายฐานผู้ชม ด้วยการเข้าไปร่วมมือกับสื่อสตรีมมิ่งเพื่อช่วยสร้างตลาดให้เติบโต บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในการผลิตคอนเทนต์ที่สมบูรณ์แบบและแตกต่างด้านธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเช่นกัน แต่ยังคงรักษาฐานลูกค้าและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้ ทั้งยังมองเห็นโอกาสในการกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้

     นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับโอกาสและกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจแล้ว บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีและเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สมกับรางวัลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 ด้วย

     ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้เป็นองค์กรที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในระยะเวลาอันใกล้

     ในนามของคณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ บริษัทเอเจนซี่ ศิลปิน คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงานการผลิต การบริการ การบริหารจัดการ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิงของประเทศชาติ และสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป