สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริษัท


นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจในผลประกอบการที่สามารถสร้างผลกำไรสุทธิได้สูงสุดในรอบ 8 ปี และมีมติจ่ายเงินปันผลครั้งแรก ในรอบ 8 ปี ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จของธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ความเติบโตทั้งด้านรายได้และผลกำไรถือเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งในธุรกิจเพลงของบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน

ทางด้านธุรกิจการลงทุน ในปีนี้เกือบทุกธุรกิจมีผลประกอบการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ธุรกิจดิจิทัลทีวีมีผลประกอบการดีขึ้นจากความตั้งใจสร้างสรรค์ คอนเทนต์ที่ครองใจผู้ชมทั่วทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจภาพยนตร์ จีดีเอช มีการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการขยาย ฐานผู้ชมไปยังผู้ชมกลุ่มใหม่ๆ และด้านความสามารถในการครองอันดับหนึ่งของภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดในปี 2562 เช่นเคย ส่วนธุรกิจ โฮมช้อปปิ้ง ซึ่งในปลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ร่วมทุนต่างชาติ เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการแข่งขันของ บริษัท โอ ช้อปปิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของฐานลูกค้าจำนวนมากที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการชอปปิ้งออนไลน์ของ โอ ช้อปปิ้ง มาอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับโอกาส และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นรากฐาน ที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีและเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สมกับรางวัลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้เป็นองค์กรที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ บริษัท เอเจนซี่ ศิลปิน คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงานการผลิต การบริการ การบริหารจัดการ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อและความ บันเทิงของประเทศชาติ และสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป