คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. นริศ ชัยสูตร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้ง: 20 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2548

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 23 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2555 - 18 เม.ย. 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2556 - 13 พ.ย. 2558 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 20 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
 • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบัน Organization for Researches in art, culture, urban and leisure development (ORAC) ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ค. 2559 - 2560 ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • ม.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ก.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
 • ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • 2553 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • 2554 - ธ.ค. 2557 อธิบดี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • 2554 - มิ.ย. 2557 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
 • 2553 - 2554 ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2551 - 2554 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • 2552 - 2553 รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
 • 2549 - 2550 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
 • 2541 - 2547 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ได้รับการแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 12/2544
 • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2554

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 29 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • 3 เม.ย. 2557 - 1 ก.พ. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 3 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2 เม.ย. 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด
 • 2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ภัทร จำกัด
 • 2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
 • 26 มิ.ย. 2545 - 27 พ.ค. 2546 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 6 ก.พ. 2544 - 25 มิ.ย. 2545 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2543 - 2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้ง: 13 พฤศจิกายน 2558

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา
 • Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute สหรัฐอเมริกา (2544)

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

จัดโดยสถาบันอื่น

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19/2557 จัดโดยสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 185/2556 จัดโดย Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9/2554 (ปศส. 9) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 23 ก.ย.2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 9 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2561 ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 8 ต.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สินแพทย์ จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล
 • พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • 23 ก.ย.2563 - 28 ก.ค.2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • ก.ค. 2559 - 12 เม.ย. 2564 กรรมการอิสระ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
 • พ.ค. 2558 - พ.ย. 2559 ที่ปรึกษา บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด
 • เม.ย. 2558 - ก.ค. 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด
 • พ.ค. 2558 - เม.ย. 2559 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เดอะควอนท์กรุ๊ป จำกัด
 • ส.ค. 2554 - เม.ย. 2558 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ก.พ. 2549 - ก.พ. 2557 ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ได้รับการแต่งตั้ง: 23 ธันวาคม 2563

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทนิติศาสตร์ (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาอัสสัมชัญ พ.ศ. 2542

ประวัติการฝึกอบรม

-ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ ณ 25/2/2565)

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 23 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 22 ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • 22 ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ดับบลิวซีแอนด์พี โฮลดิ้ง จำกัด
 • มิถุนายน 2544 - ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
 4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 5. พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผ้บู ริหารสูงสุดของบริษัทฯ
 9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
 10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
 11. ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ
 12. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ