โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2562