หัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายวิชัย สันทัดอนุวัตร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Advance Audit Committee Program (AACP) 34/2019
 • Family Business Governance (FBG) 9/2017
 • Director Certification Program (DCP) 229/2016
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 07/2015
 • Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 09/2014
 • หลักสูตร Handling Conflict of Interest: What the Board Should Do?: (2551)

จัดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย (ICAAT)

 • หลักสูตร Fundamental SAP R3 Auditing (2550)
 • หลักสูตร Risk Assessment for Better Audit Planning (2548)
 • หลักสูตร Introductory to Computer Assisted in Auditing (2548)

จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

 • Risk Management Conference (2552)
 • หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัทไทย ปี 2565 (Professional Development Program for Company Secretary 2022)

จัดโดยสถาบันอื่น

 • IT Audit for Non IT Audit โดย NSTDA (2555)
 • Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) โดย ACIS Professional Center (2552)

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 20/2/2566)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

 • ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2550 - ส.ค. 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2548 - ธ.ค. 2549 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2544 - ธ.ค. 2547 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2540 - เม.ย. 2544 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2539 - มี.ค. 2540 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

หมายเหตุ: อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ

 1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ำยตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 2. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
 3. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม