การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรื่อง: แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. จดหมายแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. รายละเอียดการจัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4. ใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
5. ตัวอย่างการกรอกใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
6.1 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
6.2 แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
7. สารสนเทศเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8. รายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นเอกสารที่ออกโดย TSD และส่งตรงถึงผู้ถือหุ้นโดยตรงเท่านั้น