นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

แนวคิดและนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างความเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยบริษัทฯ ยึดมั่นดำเนินงานภายใต้หลักธรรมธิบาลและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงนำมาบูรณาการร่วมกันในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน จึงได้ผสานการพัฒนาความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดกลยุทธ์พัฒนาความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย บริษัทฯ ได้นำมาจำนวน 9 เป้าหมายเพื่อกำหนดเป็นกรอบกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ดังนี้

  1. สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพระดับสากล ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  2. ดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อบุคคลากรที่มีคุณภาพ
  3. การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
  4. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน