รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง สำหรับผลการประเมินจากองค์กรต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ มีดังนี้

  1. การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยใน ตลท. (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553 ให้บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (ปี 2550 ไม่มีการสำรวจ) และ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” ติดต่อกัน 11 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2564
  2. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ให้บริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ประจำปี 2551 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2556 ปี 2558 และ ปี 2560 และ ในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” ในปี 2552 ปี 2555 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2561, ปี 2562, ปี 2563 และ ปี 2564 (ได้รับ 100 คะแนนเต็ม)
  3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2564 ซึ่งมีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ การประชุมคณะกรรมการฯ การทำหน้าที่ของกรรมการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการ ทั้งนี้ เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม, 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่น่าพอใจ, 0 = ต้องปรับปรุง โดยจากการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.58 คะแนน (คะแนนเต็มอยู่ที่ 4 คะแนน)
  4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ได้พิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กำหนดใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (“Company Corporate Governance Policy : CG Policy”) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน กลต. ประจำปี 2564 ในแต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบายและการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แล้ว โดยเห็นว่าบริษัทฯ สมควรใช้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ (CG Policy & Business Ethics) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 ต่อไป โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากเห็นว่า บริษัทฯ มีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในสาระสำคัญที่สอดคล้องกับหลักการ CG Code แล้ว สำหรับหลักการ CG Code ในเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถนำมากำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติตามได้ บริษัทฯ ได้ทำการระบุถึงเหตุผลที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ และกำหนดมาตรการทดแทนในเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว
  5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฉบับปัจจุบันแล้ว เห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่องานด้านการกำกับดูแลฯ ของกลุ่มบริษัทฯ และส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และผลักดันให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้ง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ฉบับนี้ ยังสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานกลต.) แล้ว จึงเห็นว่าบริษัทฯ ควรใช้กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป
  6. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในประเด็นเรื่องการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหลักการ CG Code คณะกรรมการกำกับดูแลฯ จึงได้เสนอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้อนุมัติมอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ร่วมกับประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในกรณีที่ ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ติดภารกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สามารถมอบหมายให้กรรมการอิสระท่านอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไปได้

บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดขึ้นและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเปิดเผยผลการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อันเป็นการสะท้อนถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม พร้อมกับส่งเสริมให้บริษัทฯ มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ทันสมัย สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง


นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
18 กุมภาพันธ์ 2565

CKP: disable modal popup