รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง สำหรับผลการประเมินจากองค์กรต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ มีดังนี้

  1. การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยใน ตลท. (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553 ให้บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (ปี 2550 ไม่มีการสำรวจ) และ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” ติดต่อกัน 9 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2562
  2. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ให้บริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ประจำปี 2551 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2556 ปี 2558 และ ปี 2560 และ ในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” ในปี 2552 ปี 2555 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2561 และ ปี 2562 (ได้รับ 100 คะแนนเต็ม)
  3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2562 ซึ่งมีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ การประชุมคณะกรรมการฯ การทำหน้าที่ของกรรมการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการ ทั้งนี้ เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม, 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่น่าพอใจ, 0 = ต้องปรับปรุง โดยจากการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.35 คะแนน (คะแนนเต็มอยู่ที่ 4 คะแนน)
  4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562ได้ทำการพิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กำหนดใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (“Company Corporate Governance Policy : CG Policy”) และประเมินการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานกลต.ในแต่ละข้อแล้ว โดยเห็นว่าบริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯเป็นส่วนใหญ่แล้วแม้ว่ายังคงมีหลักปฏิบัติตาม CG Code บางข้อ ที่บริษัทฯยังไม่ได้นำมาปรับใช้ เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหลักการข้อนั้น ๆ ยังไม่สอดคล้องกับบริบทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ CG Code เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป
  5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้ทบทวนและนำเสนอขออนุมัติคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance and Business Ethics Manual) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานกลต. โดยได้ประกาศและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ทำความเข้าใจและยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดขึ้นและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเปิดเผยผลการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อันเป็นการสะท้อนถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม พร้อมกับส่งเสริมให้บริษัทฯ มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ทันสมัย สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง


นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
28 กุมภาพันธ์ 2563