วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมตามสภาวการณ์ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาว 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีมติให้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์

ผู้นำทางด้านธุรกิจบันเทิงครบวงจร เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกช่องทางอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • เป็นผู้ผลิต คิดค้น สร้างสรรค์ นวัตกรรม ศิลปกรรมทางด้านดนตรี ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ ข่าว สาระบันเทิง สื่อพาณิชย์ และศิลปิน อย่างครบวงจร (Content Provider)
  • เป็นผู้ลงทุน บริหาร จัดจำหน่าย เนื้อหาด้านธุรกิจบันเทิง (Content) ผ่านสื่อแบบผสมผสานทุกรูปแบบของเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอด ประสบการณ์ที่หลากหลายทางด้านสาระบันเทิงให้กับผู้บริโภค ก้าวทันสังคมแห่งอนาคต
  • เป็นผู้เปิดกว้าง ในการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ พาณิชย์ (Commercial Business) ทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทชั้นนำผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นเลิศระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ