คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
2. นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ
รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
3. นายกริช ทอมมัส
รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
4. นายภาวิต จิตรกร
กรรมการบริหารกลุ่ม
5. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม
กรรมการบริหารกลุ่ม
6. นางกนกพร สาณะวัฒนา \4
กรรมการบริหารกลุ่ม
นายสมภพ บุษปวนิช \1
กรรมการบริหารกลุ่ม
นางสาวประภาวดี ธานิรนานนท์ \2
กรรมการบริหารกลุ่ม
นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ \3
กรรมการบริหารกลุ่ม

 

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2563 - ม.ค.2564

\1 \2 นายสมภพ บุษปวนิช และ นางสาวประภาวดี ธานีรนานนท์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกลุ่มตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีผลตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2563

\3 นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกลุ่ม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564

\4 นางกนกพร สาณะวัฒนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกลุ่มแทนนางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีผลตั้งแต่ 25 มกราคม 2564

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

  1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  3. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
  4. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
  6. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้อำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ ตลท.ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง