คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง เพื่อร่วมวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และทำหน้าที่ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมถึง ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในแต่ละประเภทธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่ม สรุปได้ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่ม คือ นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักเลขานุการองค์กร

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2565

\1 นางสาวชลยา พร้อมศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม แทน นางกนกพร สาณะวัฒนา มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

  1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  3. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
  4. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
  6. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้อำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ ตลท.ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

หมายเหตุ : สามารถศึกษาประวัติโดยละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพิ่มเติม