คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
2. นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ \1
รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
3. นายกริช ทอมมัส \2
รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
4. นายภาวิต จิตรกร
กรรมการบริหารกลุ่ม
5. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม
กรรมการบริหารกลุ่ม
6. นายสมภพ บุษปวนิช
กรรมการบริหารกลุ่ม
7. นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์
กรรมการบริหารกลุ่ม
8. นางสาวประภาวดี ธานิรนานนท์
กรรมการบริหารกลุ่ม
นางมณฑนา ถาวรานนท์ \3
กรรมการบริหารกลุ่ม
นายวิเชียร ฤกษ์ไพศาล \4
รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม


หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2562

\1 \2 นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ และ นายกริช ทอมมัส ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกลุ่มเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

\3 นางมณฑนา ถาวรานนท์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกลุ่มตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

\4 นายวิเชียร ฤกษ์ไพศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกลุ่มเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และ ได้ลาออก จากการเป็นพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562