นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขี้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

ปี เงินปันผลระหว่างกาล
บาท/หุ้น
เงินปันผลงวดสุดท้าย
บาท/หุ้น
เงินปันผลประจำปี
บาท/หุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล
2546
0.55
0.55
1.10
103%
2547
0.60
0.65
1.25
87%
2548
0.20
0.15
0.35
84%
2549
0.20
0.20
0.40
94%
2550
0.13
0.52
0.65
63%
2551
0.60
0.65
1.25
91%
2552
0.55
0.32
0.87
90%
2553
0.40
0.41
0.81
82%
2554*
0.54
0
0.54
46%
2555
0
0
0
0%
2556
0
0
0
0%
2557
0
0
0
0%
2558
0
0
0
0%
2559
0
0
0
0%
2560
0
0
0
0%
2561
0
0
0
0%
2562
0.10
0
0
62%
2563
0
0
0
0%
2564
0
0
0
0%
2565
0
0
0
0%

*งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่ครึ่งปีหลังของของปี 2554 เพื่อสำรองเงินสดสำหรับการขยายการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ