การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

 1. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น

  1. เว็บไซต์บริษัทฯ
   คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (http://www.gmmgrammy.com) และมีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานเพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน

  2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของ ตลท.
   คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal-SCP & SET Link) และเว็บไซต์ของ ตลท. (http://www.set.or.th) อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว เป็นต้น

  3. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
   คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ เช่น เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ๆ การจัดโครงการนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Analyst Site Visit) และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดย ตลท. เป็นต้น

   ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่

   ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
   ชั้น 41 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
   เบอร์โทร 0 2669 9952
   เบอร์โทรสาร 0 2669 9737
   อีเมล : ir@gmmgrammy.com

   โดยในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
   ir-event
  4. สำนักเลขานุการองค์กร
   คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีสำนักเลขานุการองค์กร (Office of Corporate Secretary) เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัทฯ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำกับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ กับบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึง การรับข้อเสนอแนะหรือประสานงานเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

   ทั้งนี้ สามารถติดต่อสำนักเลขานุการองค์กรของบริษัทฯ ได้ที่

   สำนักเลขานุการองค์กร
   ชั้น 41 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
   เบอร์โทรศัพท์ 0 2669 9291 / 0 2669 9712
   เบอร์โทรสาร 0 2665 8137
   อีเมล : cs@gmmgrammy.com

 2. การเปิดเผยข้อมูล และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการรายงานข้อมูล/ข่าวสารตามเหตุการณ์ เช่น การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการ ที่เกี่ยวโยง การออกหลักทรัพย์ใหม่ การประชุมผู้ถือหุ้น การลาออกของกรรมการ ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานทั้งรายไตรมาส และรายปี เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ งบการเงินและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายไตรมาส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และหน่วยงานที่กำกับดูแล

  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ภายในระยะเวลาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. ประกาศกำหนด และไม่ได้รับแจ้งจาก ก.ล.ต. ให้มีการแก้ไขงบการเงินที่จัดทำขึ้น