คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. นริศ ชัยสูตร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้ง: 20 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2548

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 23 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2555 - 18 เม.ย. 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2556 - 13 พ.ย. 2558 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 20 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
 • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบัน Organization for Researches in art, culture, urban and leisure development (ORAC) ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ค. 2559 - 2560 ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • ม.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ก.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
 • ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • 2553 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • 2554 - ธ.ค. 2557 อธิบดี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • 2554 - มิ.ย. 2557 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
 • 2553 - 2554 ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2551 - 2554 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • 2552 - 2553 รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
 • 2549 - 2550 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
 • 2541 - 2547 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ได้รับการแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 12/2544
 • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2554

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 29 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • 3 เม.ย. 2557 - 1 ก.พ. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 3 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2 เม.ย. 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด
 • 2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ภัทร จำกัด
 • 2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
 • 26 มิ.ย. 2545 - 27 พ.ค. 2546 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 6 ก.พ. 2544 - 25 มิ.ย. 2545 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2543 - 2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ที่ปรึกษา

ได้รับการแต่งตั้ง: 13 พฤศจิกายน 2553

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2554 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 25/2/2565)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 18 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 • 29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีซี จำกัด
 • ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสือติดปีก ครับ จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จำกัด
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสิค จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีนาคา จำกัด
 • ก.ค. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จำกัด
 • 28 ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / เหรัญญิก มูลนิธิดำรงชัยธรรม
 • ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 5 มี.ค. 2562 - 9 ธ.ค. 2564 กรรมการ บริษัท จีสองร้อยเอ็ม จำกัด
 • ต.ค. 2553 - 29 พ.ย. 2564 กรรมการ บริษัท ทีน ทอล์ก จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 18 เม.ย. 2561 - 25 ส.ค. 2564 กรรมการ บริษัท จี เอส-วัน จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 29 มิ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จี บรอดคาสท์ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 5 มิ.ย. 2560 - 20 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จำกัด
 • ต.ค. 2553 - 19 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
 • 2553 - 18 พ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จุดตั้งต้น จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • 17 เม.ย. 2561 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เจน จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ต.ค. 2553 - 12 พ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอช.วาย.อินฟินิท จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 -12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2553 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • พ.ย. 2553 -12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2560 ที่ปรึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2553 -20 ต.ค. 2559 กรรมการ บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ต.ค. 2553 - 13 มิ.ย. 2559 กรรมการ บริษัท โฮวยู เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 20 ม.ค. 2559 กรรมการ บริษัท รักดี ทวีสุข จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
 • ก.ย. 2553 - พ.ย. 2558 กรรมการ บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
 • พ.ค. 2553 - ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อิน พับลิชชิ่ง จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2553 - 2557 กรรมการ บริษัท อิมเมจ ออน แอร์ จำกัด

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

 1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม
 3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

 1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
 3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 4. รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย