จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อปฏิบัติที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

 1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าในการตัดสินใจและกระทำใดๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยรวม อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ความมุ่งมั่น และความระมัดระวัง รวมถึงมีการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการจัดการบริษัทฯ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้าและเติบโตที่มั่นคง
 3. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
 4. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
 5. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ผิว ฐานะทางเศรษฐกิจ
 6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับ ไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่างๆ
 8. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของพนักงานให้มีสุขอนามัยและมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
 9. ส่งเสริม พัฒนา และเคารพการสร้างสรรค์งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตลอดจนประเมินคุณค่างานดังกล่าวอย่างเป็นธรรม โดยไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด
 10. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
 11. กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทำผิด หรือทำความเสียหายร้ายแรงมาสู่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน บุคคลภายนอกหรือบริษัทฯ