ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจด้านบันเทิงและสื่อ
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107537000955
โทรศัพท์ : 0 2669 9000
โทรสาร : 0 2669 9009
โฮมเพจบริษัท : http://www.gmmgrammy.com
ทุนจดทะเบียน : 819,949,729 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า : 819,949,729 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)