ถามตอบ

ถามตอบ

Q : บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ประกอบธุรกิจอะไรบ้าง

A : กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถส่งมอบความสุขให้แก่ทุกกลุ่มผู้บริโภคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้แบ่งการดำเนินงานตามประเภทและลักษณะของธุรกิจ โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจใหญ่คือ

1. กลุ่มธุรกิจหลัก

ประกอบด้วย

ธุรกิจเพลง

ดำเนินการภายใต้โมเดล “การให้บริการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) ตั้งแต่การคัดเลือกศิลปิน การผลิตงานเพลง การทำการตลาด การบริหารคอนเทนต์เพลง และการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งทาง Physical และ Digital โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตแนวเพลงที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีศิลปิน นักร้อง และนักแสดง มากกว่า 300 คน และมีเพลงที่เก็บรวบรวมไว้กว่า 40,000 เพลง ทั้งนี้ธุรกิจเพลงสามารถจำแนกออกเป็น 5 ธุรกิจย่อยได้แก่ ธุรกิจสินค้าเพลงและช่องทางการจัดจำหน่าย ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ธุรกิจบริหารและจัดเก็บลิขสิทธิ์ ธุรกิจโชว์บิซ และธุรกิจบริหารศิลปิน (เพิ่มเติม)

ธุรกิจทีวีดิจิทัล

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่สำหรับการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในเชิงพาณิชย์จำนวน 24 ช่อง โดยแบ่งประเภทของช่องรายการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ช่องรายการสำหรับเด็กและครอบครัวจำนวน 3 ช่อง ช่องรายการข่าวจำนวน 7 ช่อง ช่องรายการทั่วไปความคมชัดปกติจำนวน 7 ช่อง และช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูงจำนวน 7 ช่อง บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในเชิงพาณิชย์จำนวน 2 ช่อง ประกอบด้วย ช่อง ‘GMM 25’ ซึ่งเป็นช่องรายการทั่วไปความคมชัดปกติ (Standard Definition) และช่อง ‘One’ ซึ่งเป็นช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูง (High Definition) ซึ่งได้เริ่มออกอากาศตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นมา (เพิ่มเติม)

2. กลุ่มธุรกิจอื่น

ซึ่งเป็นธุรกิจที่สนับสนุนและต่อยอดจากกลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ประกอบด้วย

ธุรกิจสื่อ

การประกอบธุรกิจสื่อของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการภายใต้โมเดล “ธุรกิจสื่อแบบผสมผสาน” แบ่งออกเป็น ธุรกิจสื่อวิทยุ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ฟรีทีวีในระบบแอนะล็อก ภายใต้การสร้างสรรค์ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชั้นนำในกลุ่มบริษัทฯ มากมาย

ธุรกิจภาพยนตร์

ดำเนินการภายใต้ บริษัท จีทีเอช จำกัด มีเป้าหมายผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะเนื้อหาแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ภาพยนตร์ตลก ภาพยนตร์รัก ภาพยนตร์โรแมนติกคอมมาดี้ และภาพยนตร์สยองขวัญ โดยบริษัท จีทีเอช จำกัด เป็นบริษัทที่มีความพร้อมทั้งในด้านการผลิตและด้านของบุคลากร ทีมงานที่มีความชำนาญ สามารถนำเสนอภาพยนตร์ที่มีความแปลกใหม่และได้รับความนิยมจากผู้ชมภาพยนตร์ด้วยดีตลอดมา (เพิ่มเติม)

ธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง

เป็นธุรกิจจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย แบบตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องรายการที่ใช้ชื่อว่า ‘โอ ช้อปปิ้ง (O Shopping)’ เป็นการสร้างปรากฏการณ์การนำเสนอรายการช่องโฮม ช้อปปิ้งในรูปแบบที่แตกต่างจากช่องอื่น โดยเน้นที่ความสด ใหม่ ไม่เหมือนใคร ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบตรงไปตรงมาทุกแง่มุม เรียกได้ว่าเป็นช่อง Shopfotainment (“Shopping” “Information” “Entertainment”) พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือจากผู้บริโภค (เพิ่มเติม)

ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ดำเนินธุรกิจใน 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วยธุรกิจแพลตฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม GMM Z และธุรกิจสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกกาศทางช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (เพิ่มเติม)

Q : โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯเป็นอย่างไร

A : โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2559

(เพิ่มเติม)

Q : โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นอย่างไร

A : โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 26/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,063
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 20.23
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/03/2564 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,416
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.34

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม 392,834,599 47.91
นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 134,635,723 16.42
นาย ณัฐพล จุฬางกูร 81,122,700 9.89
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 24,437,800 2.98
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 22,932,520 2.80
นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 22,720,000 2.77
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,278,693 1.50
นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม 9,342,400 1.14
นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม 9,000,000 1.10
นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 8,983,700 1.10

เพิ่มเติม

Q : บริษัทฯจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อใด

A : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ข้อที่ 28 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยปกติบมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในเดือนเมษายนของทุกปี (เพิ่มเติม)

Q : ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใด

A : บริษัทฯจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

Q : หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้จะต้องดำเนินการอย่างไร

A : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ

Q : บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

A : แกรมมี่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคต เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญโดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่เนื่องจากปัจจุบันแกรมมี่อยู่ในช่วงการลงทุนในธุรกิจใหม่ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายปันผลตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2554 เนื่องจากต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯตามแผนการลงทุน Strategic Investment และจะกลับมาจ่ายปันผลอีกครั้งเมื่อบริษัทฯสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตามแผนธุรกิจ