คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี :  
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ไตรมาส 3 ปี 2566
ไตรมาส 2 ปี 2566
ไตรมาส 1 ปี 2566
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2565
ไตรมาส 3 ปี 2565
ไตรมาส 2 ปี 2565
ไตรมาส 1 ปี 2565
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2564
ไตรมาส 3 ปี 2564
ไตรมาส 2 ปี 2564
ไตรมาส 1 ปี 2564
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2563
ไตรมาส 3 ปี 2563
ไตรมาส 2 ปี 2563
ไตรมาส 1 ปี 2563
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2562
ไตรมาส 3 ปี 2562
ไตรมาส 2 ปี 2562
ไตรมาส 1 ปี 2562
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2561
ไตรมาส 3 ปี 2561
ไตรมาส 2 ปี 2561
ไตรมาส 1 ปี 2561
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2560
ไตรมาส 3 ปี 2560
ไตรมาส 2 ปี 2560
ไตรมาส 1 ปี 2560
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2559
ไตรมาส 3 ปี 2559
ไตรมาส 2 ปี 2559
ไตรมาส 1 ปี 2559
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2558
ไตรมาส 3 ปี 2558
ไตรมาส 2 ปี 2558
ไตรมาส 1 ปี 2558
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2557
ไตรมาส 3 ปี 2557
ไตรมาส 2 ปี 2557
ไตรมาส 1 ปี 2557
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2556
ไตรมาส 3 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 1 ปี 2556
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2555
ไตรมาส 3 ปี 2555
ไตรมาส 2 ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2555
Archive
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2554
ไตรมาส 3 ปี 2554