นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)

ในปี 2566 บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ ในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของหน่วยงานและของตนเองพร้อมนำเสนอแผนดำเนินงานหรือ Action Plan เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยการวัดผลการปฎิบัติงานด้วย KPI นี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการวัดผลการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยสายงานทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ผู้บริหารสูงสุด) ในระยะสั้นโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI และ ความสำเร็จของงานตาม Action Plan โดยจะพิจารณาจากผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มตาม KPI ที่กำหนด ควบคู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่กระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกสิ้นปี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ สมทบให้พร้อมกับส่วนของพนักงานซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนด และจะเพิ่มขึ้นตามอายุการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงนำพาองค์กรให้ดำเนินการตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารกลุ่มและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามนิยามของ ก.ล.ต. คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา และผู้บริหารที่อยู่ในตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารในลำดับที่สี่ทุกราย รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ เงินเพิ่มพิเศษแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูงรวม 7 ท่าน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 148,638,943 บาท