คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

ประธานกรรมการบริษัท,ประธานที่ปรึกษาบริษัท

ได้รับการแต่งตั้ง: 25 มีนาคม 2537

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Broadcasting Executive Forum (BCF) รุ่นที่ 1/2556
  จัดโดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 17/2/2564)

392,834,599 หุ้น (47.91%) รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 2551 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค. 2554 - 13 ก.ค. 2557 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - ก.ค. 2554 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2541 - 2551 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 13 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด
 • 11 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 • 31 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีนาคา จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) จำกัด
 • 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิดำรงชัยธรรม
 • 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จำกัด
 • 12 ม.ค. 2561 - 1 ธ.ค. 2563 กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 21 ธ.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2563 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 7 ธ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 21 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2562 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จุดตั้งต้น จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2554 - 4 ธ.ค. 2562 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด
 • 2552 - 26 ธ.ค. 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด (เลิกกิจการ)
 • 2545 - 12 พ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอช. วาย. อินฟินิท จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โฮวยู จำกัด) (เสร็จชำระบัญชี)
 • 2551 - 30 มิ.ย. 60 ประธานที่ปรึกษาบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2555 - ก.ย. 2555 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 2548 - 2552 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2550 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

นางสาวบุษบา ดาวเรือง

รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ได้รับการแต่งตั้ง: 25 มีนาคม 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 17/2/2564)

1,750,240 หุ้น (0.21%) รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ จริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - พ.ค. 2555 ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ก.พ. 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 20 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 18 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด
 • 17 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเอสพี ทีวี จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เอส-วัน จำกัด
 • 29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีนทอล์ค จำกัด
 • 29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
 • 19 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวัสดีทวีสุข จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสียงดีทวีสุข จำกัด
 • 15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด
 • 14 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 • 27 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท งานดีทวีสุข จำกัด
 • ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด
 • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีซี จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • ก.ค. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด
 • ก.ค. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด
 • พ.ค. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
 • ธ.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด
 • พ.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด
 • พ.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จำกัด
 • ส.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) จำกัด
 • ส.ค. 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จำกัด
 • พ.ย. 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสิค จำกัด
 • ก.ย. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จำกัด
 • 20 พ.ค. 2563 - 9 ธ.ค.2563 กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 20 พ.ค. 2563 - 4 ธ.ค.2563 กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 2547 – 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จำกัด
 • เม.ย. 2547 - 29 มิ.ย.2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 21 ก.ค. 2559 - 16 มิ.ย. 2563 กรรมการ บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จำกัด
 • ก.พ. 2549 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • พ.ย. 2541 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เจน จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ม.ค. 2540 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ส.ค. 2542 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จี บรอดคาสท์ จำกัด
 • 20 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • 4 เม.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2556 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • ส.ค. 2558 -7 ธ,ค. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จำกัด
 • พ.ค. 2553 - 2 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
 • ก.ย. 2558 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด
 • ก.ย. 2556 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด
 • 21 ก.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2560 กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ก.ย. 2558 - 3 มี.ค. 2560 กรรมการ บริษัท มีมิติ จำกัด
 • ก.ย. 2547 - เสร็จชำระบัญชี กรรมการ บริษัท รักดี ทวีสุข จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2541 - เสร็จชำระบัญชี กรรมการ บริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ก.ค. 2548 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ดร. นริศ ชัยสูตร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้ง: 20 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2548

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 17/2/2564)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2555 - 18 เม.ย. 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2556 - 13 พ.ย. 2558 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 20 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
 • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบัน Organization for Researches in art, culture, urban and leisure development (ORAC) ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ค. 2559 - 2560 ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • ม.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ก.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
 • ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • 2553 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • 2554 - ธ.ค. 2557 อธิบดี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • 2554 - มิ.ย. 2557 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
 • 2553 - 2554 ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2552 - 2553 รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
 • 2549 - 2550 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
 • 2541 - 2547 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ได้รับการแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 12/2544
 • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2554

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 17/2/2564)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 29 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • 3 เม.ย. 2557 - 1 ก.พ. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 3 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2 เม.ย. 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด
 • 2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ภัทร จำกัด
 • 2555 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
 • 26 มิ.ย. 2545 - 27 พ.ค. 2546 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 6 ก.พ. 2544 - 25 มิ.ย. 2545 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2543 - 2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้ง: 13 พฤศจิกายน 2558

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University สหรัฐอเมริกา
 • Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute สหรัฐอเมริกา (2544)

ประวัติการฝึกอบรม

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

จัดโดยสถาบันอื่น

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19/2557 จัดโดยสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 185/2556 จัดโดย Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9/2554 (ปศส. 9) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 17/2/2564)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 23 ก.ย.2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 9 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล
 • พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2558 - พ.ย. 2559 ที่ปรึกษา บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด
 • เม.ย. 2558 - ก.ค. 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด
 • พ.ค. 2558 - เม.ย. 2559 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เดอะควอนท์กรุ๊ป จำกัด
 • ส.ค. 2554 - เม.ย. 2558 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ก.พ. 2549 - ก.พ. 2557 ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ได้รับการแต่งตั้ง: 23 ธันวาคม 2563

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทนิติศาสตร์ (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาอัสสัมชัญ พ.ศ. 2542

ประวัติการฝึกอบรม

-ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 17/2/2564)

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 23 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • มิถุนายน 2544 - ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ที่ปรึกษา

ได้รับการแต่งตั้ง: 13 พฤศจิกายน 2553

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2554 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 17/2/2564)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
 • 5 มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เอส-วัน จำกัด
 • 29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีซี จำกัด
 • ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสือติดปีก ครับ จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จำกัด
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสิค จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีน ทอล์ก จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จำกัด
 • ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีนาคา จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • ก.ค. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จำกัด
 • 28 ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / เหรัญญิก มูลนิธิดำรงชัยธรรม
 • ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 4 ธ.ค.2563 กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 29 มิ.ย.2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 20 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท จี บรอดคาสท์ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 20 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 5 มิ.ย.2560 - 20 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 19 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 19 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 19 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จำกัด
 • ต.ค. 2553 - 19 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 2 มี.ค.2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • เม.ย. 2558 – 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จุดตั้งต้น จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 17 เม.ย.2561 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เจน จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ต.ค. 2553 - 12 พ.ย.2561 กรรมการ บริษัท เอช.วาย.อินฟินิท จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 -12 ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2553 - 12 ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • พ.ย. 2553 -12 ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • ธ.ค. 2553 – 30 มิ.ย. 2560 ที่ปรึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2553 -20 ต.ค.2559 กรรมการ บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ต.ค. 2553 - 13 มิ.ย. 2559 กรรมการ บริษัท โฮวยู เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • พ.ย. 2553 - 20 ม.ค. 2559 กรรมการ บริษัท รักดี ทวีสุข จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ก.ย. 2553 - พ.ย. 2558 กรรมการ บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
 • พ.ค. 2553 - ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อิน พับลิชชิ่ง จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด
 • พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
 • ธ.ค. 2553 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2553 – 2557 กรรมการ บริษัท อิมเมจ ออน แอร์ จำกัด

นายภาวิต จิตรกร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารกลุ่ม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นกรรมการ): 28 เมษายน 2560

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Advertising) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 17/2/2564)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 28 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 26 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 20 พ.ค.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท SIX Network จำกัด
 • 21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด
 • 21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • 28 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 21 พ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2563 กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • 10 เม.ย. 2561 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - 5 มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด
 • 19 เม.ย. 2560 - 5 มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
 • 2554 - 2558 Managing Director, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2551 - 2554 Managing Partner, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2546 - 2551 Business Director, Ogilvy and Mather Advertising
 • 2545 - 2546 Group Account Director, Grey Worldwide Thailand
 • 2543 - 2545 Account Director, DY&R Thailand
 • 2540 - 2543 Account Manager, Grey Worldwide Thailand
 • 2538 - 2540 Account Executive, Grey Worldwide Thailand

นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารกลุ่ม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 1

ได้รับการแต่งตั้ง (เป็นกรรมการ): 12 พฤษภาคม 2560

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะ Annenberg School for Communication University of Southern California, สหรัฐอเมริกา

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 17/2/2564)

9,342,400 หุ้น (1.14%) รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 12 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 27 ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 22 ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 1 ธ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 9 ธ.ค. 2554 - 12 พ.ค. 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559 กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารศิลปิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 16 มิ.ย. 2553 - 30 ก.ย. 2557 กรรมการผู้จัดการ-สังกัดสนามหลวงการดนตรี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ธ.ค. 2555 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Co - COO) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 9 ธ.ค. 2554 - มี.ค. 2555 กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 28 ก.ค. 2551 - 15 มิ.ย. 2553 พนักงานการตลาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
 • 13 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด
 • 11 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มพี ฟู้ดส์ จำกัด
 • 31 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสือติดปีกครับจำกัด
 • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จำกัด
 • 13 ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิดำรงชัยธรรม
 • 7 ธ.ค.2560 - 30 พ.ย.2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 21 พ.ค.2561 - 20 พ.ค.2563กรรมการ บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จำกัด
 • 28 มี.ค.2561 - 20 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จำกัด
 • มี.ค. 2560 - 20 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
 • 21 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - 18 พ.ค.2563 กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จำกัด
 • เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จุดตั้งต้น จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • ก.ย. 2562- 4 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด
 • 24 ส.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท พราว โปรเจ็คท์ วัน จำกัด
 • 18 เม.ย. 2561 - 5 มี.ค. 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จำกัด
 • 20 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด
 • 12 ม.ค. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • 12 ม.ค. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
 • 12 ม.ค. 2561 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 • 6 ธ.ค. 2560 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 12 พ.ย.2561 กรรมการ บริษัท เอช. วาย. อินฟินิท จำกัด (เสร็จชำระบัญชี)
 • เม.ย. 2556 - 5 พ.ค.2560 กรรมการ บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
 • ก.พ. 2555 - ก.ย. 2555 ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด