หนังสือบริคณฑ์สนธิ

หนังสือบริคณฑ์สนธิ

หนังสือบริคณฑ์สนธิ
ของ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท "บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED"
ข้อ 2 บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ข้อ 3

วัตถุประสังค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียด ดังนี้

 1. ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 2. ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 3. เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้ สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
 5. ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
 6. เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
 7. ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางทางเกษตรทุกชนิด
 8. ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
 9. ประกอบกิจการค้า อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
 10. ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้เครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
 11. ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
 12. ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
 13. ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
 14. ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
 15. ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
 16. ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
 17. ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์
 18. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี่ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
 19. ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
 20. ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา
 21. ประกอบกิจการระเบิดหิน และย่อยหิน
 22. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
 23. ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่บดแร่ ขนแร่
 24. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถาน พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
 25. ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
 26. ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)
 27. ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
 28. ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า
 29. ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 30. ประกอบกิจการจัดสร้าง และจัดจำหน่ายภาพยนตร์
 31. ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
 32. ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 33. รับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น ตลอดจนใช้เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอย่างอื่น สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล โฉนดที่ดิน และหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท เพื่อค้ำประกันบุคคลหรือนิติบุคคลในการทำนิติกรรม หรือวางประกันผู้ต้องหา จำเลย หรือบุคคลอื่นซึ่งถูกจับกุม หรือถูกควบคุมตัวในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
 34. ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
 35. ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
 36. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
 37. ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 38. ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
 39. ประกอบกิจการโรงงานผลิต เป็นเจ้าของ รับจ้างอัด บันทึก หรือกระทำด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้เป็นเสียงต่างๆ เช่น เพลง ดนตรี ทำนอง คำพูด หรือภาพ หรือทั้งเสียง และภาพ ลงในเทปคาสเซ็ท แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และวัสดุอื่นๆ
 40. ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จ้างทำของ นำเข้า ส่งออก เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ซื้อ ขาย โอน แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายด้วยประการอื่นใดซึ่งเทปคาสเซ็ท แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง วีดีโอเทป วัสดุวีดีทัศน์ ผลิตภัณฑ์ซีดี เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ และวัสดุอื่น ๆ เครื่องดนตรี เครื่องมือในการสื่อสารโทรคมนาคมต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนจัดฉาย หรือให้บริการโดยแสดงภาพและ/หรือเสียงด้วยเทปวัสดุโทรทัศน์ หรือวัสดุวีดีทัศน์ในสถานที่และโดยการจัดส่งทางสาย หรือไร้สาย หรือด้วยวิธีการอื่นใด
 41. ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จ้างทำของ รับจ้างทำของ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ หรือกระทำโดยประการอื่นซึ่งรายการโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด การแสดงต่างๆ ทั้งที่เป็นภาพ และเสียงทุกชนิด รวมทั้งประกอบกิจการค้าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ สารคดี และสื่อที่เป็นภาพและเสียงทุกชนิด ทั้งภายใน และต่างประเทศ
 42. ประกอบกิจการธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท และให้คำปรึกษา เช่น จัดคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่างๆ
 43. ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง แลกเปลี่ยน หรือจัดหาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
 44. บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้ได้
 45. ประกอบกิจการให้บริการส่งวิทยุกระจายเสียง หรือบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ที่กระทำให้คลื่นแฮรตเซียนแพร่กระจายไปตามบรรยากาศหรือผ่านไปทางสายหรือสื่อตัวนำไฟฟ้า
 46. ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื้อ หรือจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึก จำหน่าย เผยแพร่ต่อ สาธารณชน ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำการแสวงหาผลประโยชน์โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกัน การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
 47. ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย เคเบิลทีวี ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่น
 48. ประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 49. ประกอบธุรกิจบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
 50. ประกอบธุรกิจโดยเปิดรับสมัครสมาชิก เก็บค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา รวมไปถึงให้มีการออกบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด และบัตรที่ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล
 51. ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ช (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 52. ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการพัฒนา การเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปในการวางระบบ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 53. ประกอบกิจการ จัดการ ดำเนินการ ในงานนิทรรศการ การแสดงสินค้า เผยแพร่งานประเพณี งานเทศกาล โดย จัดหาพื้นที่การจัดงาน หรือขายพื้นที่สำหรับการจัดงานหรือการแสดงสินค้าเฉพาะอย่าง รวมทั้งงานแสดงดนตรี ละคร และภาพยนตร์ทุกชนิดเพื่อการแสดง การให้ความบันเทิง การประชุมสัมมนา การแสดงสินค้า การกีฬา สำหรับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น ตลอดจนเป็นผู้จัดหาสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ
 54. ประกอบกิจการรับจ้างทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้วยคำพูด ภาพ หนังสือ หรือวิธีการอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดยใช้สื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน์ ไปรษณีย์ ภาพยนตร์ วีดีโอเทป อินเทอร์เน็ต หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือทางสื่อทุกชนิด สำหรับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น
 55. ประกอบธุรกิจตลาดคลาดแบบตรง
 56. ประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงร่างกาย สำหรับคนและสัตว์
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 819,949,729 บาท (แปดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาท)
  แบ่งออกเป็น 819,949,729 หุ้น (แปดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
  โดยแยกออกเป็น    
  หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น (แปดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
  หุ้นบริมสทธิ - หุ้น ( - )
ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร