ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2560
รายได้รวม 6,640.2 6,984.4 8,861.3
รายได้จากการขายและบริการ 6,602.2 6,870.5 7,595.3
ต้นทุนรวม 4,025.0 4,364.7 4,917.1
กำไรขั้นต้น 2,577.2 2,505.8 2,678.2
กำไร/(ขาดทุน)ก่อนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 374.7 63.0 (349.7)
กำไร/(ขาดทุน)ขาดทุนสุทธิสำหรับปี 341.9 15.4 (384.3)
เงินปันผล 82.0 - -
สินทรัพย์รวม 3,669.3 3,673.1 3,766.1
หนี้สินรวม 2,338.3 2,529.3 2,658.8
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 161.6 174.4 157.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,169.3 969.4 949.8
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 819.9 819.9 819.9
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท) 0.42 0.02 (0.47)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.10 - -
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 1.43 1.18 1.16
อัตราส่วนกำไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม 5.15% 0.22% -4.34%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 31.97% 1.61% -34.13%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 9.31% 0.41% -6.98%