ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2561
รายได้รวม 5,035.6 6,640.2 6,984.4
รายได้จากการขายและบริการ 4,971.6 6,602.2 6,870.5
ต้นทุนรวม 3,134.4 4,025.0 4,364.7
กำไรขั้นต้น 1,837.2 2,577.2 2,505.8
กำไร/(ขาดทุน)ก่อนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (149.6) 374.7 63.0
กำไร/(ขาดทุน)ขาดทุนสุทธิสำหรับปี (175.4) 341.9 15.4
เงินปันผล 164.0 82.0 -
สินทรัพย์รวม 4,241.8 3,669.3 3,673.1
หนี้สินรวม 3,284.0 2,338.3 2,529.3
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 129.7 161.6 174.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 828.1 1,169.3 969.4
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 819.9 819.9 819.9
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท) (0.21) 0.42 0.02
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.10 -
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 1.01 1.43 1.18
อัตราส่วนกำไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม -3.48% 5.15% 0.22%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -17.56% 31.97% 1.61%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ -4.43% 9.31% 0.41%