โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 26/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,063
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 20.23
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/03/2564 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,416
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.34

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม 392,834,599 47.91
นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 134,635,723 16.42
นาย ณัฐพล จุฬางกูร 81,122,700 9.89
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 24,437,800 2.98
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 22,932,520 2.80
นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 22,720,000 2.77
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,278,693 1.50
นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม 9,342,400 1.14
นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม 9,000,000 1.10
นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 8,983,700 1.10