โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,727
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 14.79
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2566 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,162
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.46

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด 426,774,344 52.05
นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 134,635,723 16.42
นาย ณัฐพล จุฬางกูร 81,122,700 9.89
นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 53,926,400 6.58
นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 22,720,000 2.77
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 17,932,520 2.19
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,278,693 1.50
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 5,217,251 0.64
นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ 5,059,236 0.62
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,830,400 0.59