โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 02/06/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,092
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 20.57
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/06/2563 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,432
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.34

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม 392,834,599 47.91
นายทวีฉัตร จุฬางกูร 133,835,723 16.32
นายณัฐพล จุฬางกูร 81,122,700 9.89
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 24,437,800 2.98
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 22,932,520 2.80
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 22,720,000 2.77
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,278,693 1.50
นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม 9,342,400 1.14
นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม 9,000,000 1.10
น.ส.ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม 7,969,873 0.97
น.ส.อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม 7,969,872 0.97
นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 7,051,100 0.86
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 6,930,856 0.85
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 5,306,400 0.65
นายกิตติ งามมหรัตน์ 5,267,100 0.64
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,001,200 0.61
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,816,500 0.59