Investor Relations

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,620
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 21.66
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,931
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.10

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม 392,834,599 47.91
นายทวีฉัตร จุฬางกูร 133,051,623 16.23
นายณัฐพล จุฬางกูร 80,774,500 9.85
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 24,437,800 2.98
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 22,932,520 2.80
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 22,720,000 2.77
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12,278,693 1.50
นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม 9,000,000 1.10
นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม 9,000,000 1.10
น.ส.ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม 7,969,873 0.97
น.ส.อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม 7,969,872 0.97
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 6,930,856 0.85
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 5,306,400 0.65
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,001,200 0.61
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,816,500 0.59
นายกิตติ งามมหรัตน์ 4,795,900 0.58