ระเบียบวิธีการยื่นขอหนังสือยืนยันและรับรองลิขสิทธิ์สำหรับงานรับจ้างแสดงดนตรีหรือขับร้องเพลง

Back07 ตุลาคม 2556

ด้วยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงการทำธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและความถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทฯ ยึดถือและปฎิบัติมาตลอด 30 ปี ทางบริษัทฯ จึงขอชี้แจงระเบียบวิธีการยื่นขอหนังสือยืนยันและรับรองลิขสิทธิ์ เพื่อนำเพลงไปใช้สิทธิสำหรับงานรับจ้างแสดงดนตรีหรือขับร้องเพลง ดังนี้

 1.ผู้มีความประสงค์นำเพลงของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ไปใช้สิทธิสำหรับงานรับจ้างแสดงดนตรีหรือขับร้องเพลง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือยื่นขอหนังสือยืนยันและรับรองลิขสิทธิ์ได้ที่ ฝ่ายลิขสิทธิ์ โทร. 02-6699171, 02-6698511-3 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. 

2.เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอหนังสือยืนยันและรับรองลิขสิทธิ์ฯ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน และรายชื่อเพลงที่จะใช้แสดงดนตรีหรือขับร้องเพลง 

3.อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่จะใช้แสดงดนตรีหรือขับร้องเพลง เป็นการจัดเก็บในลักษณะจ่ายตามจำนวนงานและจำนวนเพลงที่ใช้จริง ตัวอย่างเช่น ค่างานรับจ้างแสดงดนตรีหรือขับร้องเพลง 10,000 บาท คูณ 0.5% ต่อเพลงต่องานคูณด้วยราคาว่าจ้างหรือมูลค่าของงานเท่ากับค่าลิขสิทธิ์เพลงละ 50 บาท  

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความยินดีมอบส่วนลดสำหรับกรณีใช้เพลงหรือมีงานรับจ้างแสดงดนตรีหรือขับร้องเพลงจำนวนมาก หรือกรณีขอยื่นชำระแบบเหมาจ่ายทั้งปี  

หมายเหตุ          ขอสวงนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า