Investor Relations

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
2. นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
กรรมการบริหารกลุ่ม
3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
กรรมการบริหารกลุ่ม
4. นายภาวิต จิตรกร
กรรมการบริหารกลุ่ม
5. นางสาวจินา โอสถศิลป์
กรรมการบริหารกลุ่ม
6. นายจักรชัย บุญยะวัตร
กรรมการบริหารกลุ่ม
7. นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม
กรรมการบริหารกลุ่ม
8. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม
กรรมการบริหารกลุ่ม
9. นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม
กรรมการบริหารกลุ่ม
10. นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์
กรรมการบริหารกลุ่ม
11. นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก
กรรมการบริหารกลุ่ม
12. นางมณฑนา ถาวรานนท์
กรรมการบริหารกลุ่ม
13. นางสาวประภาวดี ธานิรนานนท์
กรรมการบริหารกลุ่ม