Investor Relations

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายภาวิต จิตรกร *
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. น.ส.จิตรลดา เฮงยศมาก
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. น.ส.วรรณพร ศรีวัฒนางกูร *
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกริช ทอมมัส **
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม **
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ **
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม **
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางมณฑนา ถาวรานนท์ **
กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 - 12 พฤษภาคม 2563

** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 12 พฤษภาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

  1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
  3. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
  4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
  5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
  6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk Management Committee : SRM) และ/หรือ หน่วยงาน  และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
  8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
  9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย