Investor Relations

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข

เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (KMIT’L)

ประวัติการฝึกอบรม

  จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 71/2559
 • หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 19/2559
 • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2559
 • หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 36/2559

 • จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท 2558
 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 2558

 • จัดโดย ก.ล.ต. ร่วมกับ ตลท.
 • โครงการ Smart Disclosure Program (SDP)
 • โครงการ SCP Straight Through
 • หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน :P01- รุ่น 8

 • จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • โครงการประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตอน "ติวเข้มให้เต็ม 100"

จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 31/12/2560)

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
 • 10 ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ จริยธรรมธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 ผู้จัดการสำนักเลขานุการองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2556 - พ.ค. 2558 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2555 - ส.ค. 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - มิ.ย. 2555 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2552 ผู้จัดการส่วนกำกับสัญญาร่วมการงานฯ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการองค์กร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
 2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของ ตลท. ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎและระเบียบของ ก.ล.ต. และข้อกำหนดของ ตลท. รวมถึงมีหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
 5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

 1. มีความรอบรู้และเข้าใจในองค์กร และธุรกิจของบริษัทฯ
 2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
 3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลท. พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายมหาชน
 4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
 5. มีประสบการณ์การเป็นเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการที่ประชุมระดับบริหารอย่างน้อย 2 ปี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ช่องทางการติดต่อเลขานุการบริษัท:

นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข 0-2669-9291 | Somsuda.rua@gmmgrammy.com
สำนักเลขานุการองค์กร 0-2669-9946 | 0-2665-8137 | cs@gmmgrammy.com