Investor Relations

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหาร

นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

ประธานกรรมการบริษัท,ประธานที่ปรึกษาบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 392,834,599
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 47.91
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
บุตรที่บรรลุนิติภาวะ แต่เป็น Concert Party 27,800,000
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 3.39
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 6,139,745
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.75

นางสาวบุษบา ดาวเรือง

รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 1,150,120
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.14
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 600,120
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.07
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

ดร. นริศ ชัยสูตร

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการ, ที่ปรึกษาบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหารกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 120
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.00
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นายกริช ทอมมัส

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ, กรรมการบริหารกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 1,742,960
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.21
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ที่ปรึกษา

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ

กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหารกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัลทีวี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 6,930,856
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.85
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหารกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก

กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหารกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -

นายภาวิต จิตรกร

กรรมการบริหารกลุ่ม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -