Investor Relations

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

แบบเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (GRAMMY) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 กรอกข้อความตามรายละเอียดด้านล่างนี้ให้ครบทุกช่อง และส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2561


เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามจากผู้ถือหุ้นนำเรียนหารือประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาคำถามที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำถามที่ผ่านความเห็นชอบจากบริษัท จะได้รับการชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

กรณีที่ท่านมีเอกสารประกอบการพิจารณา สามารถส่งมาทาง

Email: cs@gmmgrammy.com หรือทางโทรสาร 0-2665-8137 หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการองค์กร
ชั้น 41 อ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110