Investor Relations

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายการประชุมผู้ถือหุ้น

ประจำปี :  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (4.1-4.5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณบุษบา ดาวเรือง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสุวิทย์ มาไพศาลสิน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.4: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.5: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่ตั้ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: รายงานประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ค

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สารสนเทศของรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จาก บริษัท ซีเนริโอ จำกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับประกอบการพิจารณาวาระที่ 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แผนที่ตั้งอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) (สถานที่จัดประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในวาระที่ 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบมอบฉันทะ ค

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (4.1-4.4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณลักขณา ลีละยุทธโยธิน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.4: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณภาวิต จิตรกร)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่ตั้ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: รายงานประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ค
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุุ้น ประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1: ปก สรุปข้อมูลทางการเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2: สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3: รายงานของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4: งบการเงิน (1)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4: งบการเงิน (2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ดร.นริศ ชัยสูตร)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นางวีระนุช ธรรมวรานุคุปต์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.4: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.5: นิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: สารสนเทศของรายการที่กี่ยวโยงกันเรื่อง การค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมลูกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อบังคับบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: เกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่โรงแรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่กลุ่ม นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในวาระที่ 9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แบบมอบฉันทะ ค
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: วัตถุประสงค์และเหตุผล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1: ปก สรุปข้อมูลทางการเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2: สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3: รายงานของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4: งบการเงิน (1)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4: งบการเงิน (2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณบุษบา ดาวเรือง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.4: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสุวิทย์ มาไพศาลสิน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.5: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อบังคับบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: เกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่โรงแรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แบบมอบฉันทะ ค
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546