Investor Relations

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง สำหรับผลการประเมินจากองค์กรต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ มีดังนี้

  1. การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยใน ตลท. (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553 ให้บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (ปี 2550 ไม่มีการสำรวจ) และ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2560
  2. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” ในปี 2552 ปี 2555 ปี 2557 และ ปี 2559 และ ให้บริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ประจำปี 2551 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2556 ปี 2558 และ ปี 2560 (ได้ 98 คะแนนเต็ม)
  3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2560 ซึ่งมีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ การทำหน้าที่ของกรรมการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการ ทั้งนี้ เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม, 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่น่าพอใจ, 0 = ต้องปรับปรุง โดยจากการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.34 คะแนน (คะแนนเต็มอยู่ที่ 4 คะแนน)
  4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ได้พิจารณาและทบทวนเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (New CG Code) ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานกลต.) ได้วางหลักปฏิบัติคณะกรรมการไว้ 8 ข้อหลัก เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจเห็นชอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะทำการเปิดเผยหลักปฏิบัติตาม CG Code ในแบบ 56-1 และ 56-2 ของปี 2561 เป็นต้นไป

บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดขึ้นและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเปิดเผยผลการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อันเป็นการสะท้อนถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม พร้อมกับส่งเสริมให้บริษัทฯ มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ทันสมัย สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง


นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
27 กุมภาพันธ์ 2561